Udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber mv.

Ved mail af 30. januar 2015 har Erhvervsstyrelsen, anmodet Dommerforeningen om en udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skattekontrolloven.

I den anledning skal jeg meddele, at da forslaget overvejende er af politisk karakter, giver det ikke Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg