Udtalelse til forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence

Ved mail af 22. januar 2015 (sagsnr. 2012-9180) har Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, anmodet Dommerforeningen om en udtalelse til udkast til forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.)

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg