Om udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven

Justitsministeriet har ved mail af 22. september 2015 (sagsnr. 2015-731-0056) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Udtagelse af blodprøve, anklagemyndighedens deltagelse i retsmøder via videokommunikation ved fristforlængelser m.v.).

 

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg