Om udkast til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ved mail af 10. april 2015 har Forsvarsministeriet anmodet om Dommerforeningens bemærkninger til et udkast til  lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Dommerforeningen har behandlet høringen på et bestyrelsesmøde.

Dommerforeningen vil på grund af forslagets politiske karakter ikke udtale sig om det materielle sigte med forslaget, men  har dog følgende bemærkninger:

Indgreb  i meddelelseshemmeligheden mod i Danmark hjemmehørende personer, der opholder sig  i udlandet, skal  efter lovudkastet ske ved retskendelse. Fristen for indgreb er i udkastets § 3a, stk.3, sat til 8 uger. I bemærkningerne redegøres der nærmere for, at indgrebet foreslås længere end det tilsvarende indgreb i meddelelseshemmeligheden efter retsplejelovens § 783, stk. 3, som er  4 uger. De hensyn, der taler for en længere frist, kan imidlertid også gøre sig gældende ved indenlandske aflytninger, hvorfor fristen i forslaget bør ændres til 4 uger. 

Efter lovudkastets § 1 kan indgrebet foretages, når ”der er bestemte grunde til at formode, at den pågældende deltager i aktiviteter...der kan indebære eller forøge..” Efter bemærkningerne til lovudkastet sigtes der hermed til et lavere og mere fremrykket mistankegrundlag end det, der bl.a. fremgår af retsplejelovens § 781 om indgreb i meddelelseshemmeligheden.

Det mistankegrundlag, der opereres med i lovudkastet, synes at være det samme mistankegrundlag som i den netop ikrafttrådte bestemmelse i paslovens § 2, stk. 1, (L 99). Hvis dette er rigtigt, skal Dommerforeningenforeslå, at man i lovudkastet vælger den samme formulering som i pasloven og  i stedet for at anvende begrebet ”bestemte grunde til at formode” anvender ”grund til at antage”. Er der derimod tale om et andet mistankegrundlag end i pasloven, skal Dommerforeningen anmode om, at der i bemærkningerne redegøres for denne forskel, idet paslovens mistankegrundlag under alle omstændigheder bør omtales.

Dette brev sendes kun elektronisk.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg