Om udkast til bekendtgørelse om visitation mv. ved adgang til retterne.

Ved brev af 27. marts 2015 har Justitsministeriet anmodet Dommerforeningen om at modtage eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om visitation mv. ved adgang til retterne.

Justitsministeren blev ved lov  nr. 1621 af 26. december 2013 om ændring af retsplejeloven (sikkerhed i retssale) bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om gennemførelse af visitation af tøj og undersøgelse af medbragte effekter i forbindelse med adgangskontrol ved retterne, jf. § 27 a, stk. 1 . Bekendtgørelsen sætter denne bemyndigelse i kraft.

Efter bekendtgørelsen kan den pågældende retspræsident bestemme, at personer, der ønsker adgang til retten skal lade sig visitere.

Dommerforeningen har gennem flere år fremsat ønsker om øget sikkerhed ved domstolene i form af sikkerhedskontrol ved indgangene. Dommerforeningen har gentagne gange påpeget på det helt uholdbare i, at enhver uden kontrol har uhindret adgang til landets retssale. En dybt tragisk hændelse i Københavns byret i september 2014 gav en vis forståelse for Dommerforeningens bekymringer.

Dommerforeningen ønsker principielt permanent adgangskontrol ved alle landets retter, idet man – bl.a. på baggrund af hændelsen i Københavns byret - ikke ser sig i stand til at vurdere, om sikkerhedsrisikoen er højere ved nogen retter end andre. Dette ønske har imidlertid ikke fundet politisk forståelse. Som det mindre i det mere besluttede regeringen dog i foråret 2015 at lade domstolene tage op af egen opsparing og iværksætte en etårig ordning med adgangskontrol, og Domstolsstyrelsens bestyrelse besluttede på denne baggrund indtil videre at indføre adgangskontrol ved 5 udvalgte byretter.

Ordningen er sat til foreløbigt 1 år. Formålet må være at  tilvejebringe det bredest mulige erfaringsgrundlag, så man herefter kan beslutte den mest hensigtsmæssige måde at iværksætte permanent sikkerhedskontrol på.

Dommerforeningen har behandlet udkastet til bekendtgørelse på et bestyrelsesmøde.

Bekendtgørelsen som sådan giver ikke Dommerforeningen anledning til bemærkninger. Dommerforeningen er bekendt med de høringssvar, der er afgivet af de to landsretspræsidenter, og som man kan tilslutte sig.

Dommerforeningen havde gerne set, at bekendtgørelsen alene var rettet mod de 5 embeder, hvor der i foråret 2015 iværksættes kontrol ved indgangen. Som bekendtgørelsen er udformet, giver den alle præsidenter hjemmel til at iværksætte visitation af besøgende ved indgangen. Denne hjemmel afspejler imidlertid langt fra virkeligheden ved de enkelte embeder, og omverdenen overlades et helt forkert billede af sikkerheden ved landets domstole.

Som Dommerforeningen så ofte har påpeget, har retterne i dag ikke det mandskab, der skal til at betjene sikkerhedsudstyret, og som er nødvendigt, for at man kan visitere besøgende ved indgangen. Retterne har heller ikke mulighed for inden for de nuværende rammer at ansætte det fornødne vagtpersonale eller antage vagtselskaber til denne opgave uden, at det får konsekvenser for andre opgaver, domstolene varetager. Det er derfor vigtigt at understrege, at sikkerhedsniveauet ved de retter, der ikke er omfattet af den foreløbige ordning, ikke ændres ved bekendtgørelsen. Først når der afsættes tilstrækkelige midler til, at alle retter kan ansætte personale eller antage vagtselskaber til at iværksætte sikkerhedskontrol, kan man tale om, at der er indført sikkerhed ved Danmarks domstole.

Dette brev sendes kun elektronisk. Der henvises til  2014—4000-0129

 

Med venlig hilsen

 

 

Mikael Sjöberg