Om opdaterede forskrifter som følge af Lov nr. 270 af 25. marts 2015 mv.

Social og Indenrigsministeriet har ved mail af 3. juli 2015 (sagsnr. 2015-3348) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til opdaterede adminsitrative forskrifter som følge af lov nr. 270 af 25. marts 2015, lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.)

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg