Om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

 

Miljø- og Fødevareministeriet har ved mail af 14. september 2015 (sagsnr. NST-100-00098) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) samt udkast til forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om råstoffer, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om kontinentalsoklen, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))  

 

 

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg