Om gennemførsel af den reviderede Eurodac-forordning af 26. juni 2013

Justitsministeriet har ved mail af 8.april 2015 (sagsnr. 2014-969-0190) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til et udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning af 26. juni 2013).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg