Om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service

Social- og Indenrigsministeriet har ved mail af 29. september 2015 (sagsnr. 2015-6289) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service (Forældremyndighed når den ene forælder har forvolddt den anden forælders død m.v.)

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg