Om ægtefællers økonomiske forhold, betænkning nr. 1552/2015

Sendt på mail til: lth@sm.dk og familieret@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har anmodet Dommerforeningen om en udtalelse om betænkning 1552/2015 om ægtefællers økonomiske forhold.

Dommerforeningen har drøftet betænkningen på et bestyrelsesmøde.

Betænkningen, der er meget omfattende, indeholder en lang række forslag til ændring af de gældende regler. Dette høringssvar kan i sagens natur ikke være udtømmende og berører derfor kun nogle forslag og problemstillinger.

Den gældende lov på området, lov om ægteskabets retsvirkninger (RVL), har på nær nogle ændringer i reglerne om særeje og pensionsrettigheder været stort set uændret siden 1925, og selv om loven i vidt omfang må anses for velfungerende, kan det navnlig i lyset af samfundsudviklingen, herunder ændringer i familie- og forsørgelsesmønstre, forekomme nærliggende at give loven et eftersyn.

Et enigt udvalg peger således da også på enkelte regler, som man anser for forældede, og foreslår på den baggrund, at RVL § 11, der indeholder den såkaldte husholdningsfuldmagt, og RVL § 38 om bosondring ophæves. Et enigt udvalg foreslår også, at samtykkereglen i RVL § 18 på den ene side begrænses til alene at angå ægtefællernes fælles bolig og på den anden side udvides til også at omfatte den familiebolig, der ejes af den ene af ægtefællerne som særeje.

Endelig foreslår et enigt udvalg som noget nyt en egentlig lovregulering af lovvalget, hvilket kan forekomme naturligt i betragtning af den større mobilitet i samfundet, der for nogle ægtefæller betyder, at de i løbet af deres ægteskab skifter bopælsstat en eller flere gange.

I betænkningen behandles imidlertid også forslag af mere kompliceret karakter og af væsentlig betydning for ægtefællernes forhold i forbindelse med separation, skilsmisse og død. Det drejer sig navnlig om den gældende ligedelingsnorm, om muligheden for at holde arv eller gave uden for en deling, om muligheden for at aftale forskellige former for særeje og om bestemmelse af en gælds formueart.

For så vidt angår ligedelingsnormen, der betyder, at ægtefæller med formuefællesskab ved separation eller skilsmisse, skal dele det overskud, de hver især måtte have i deres bodel, foreslås ordningen begrænset således, at der fra ægteskabets indgåelse indgår 1/8 af hver af parternes formue i det, der skal deles lige, at der herefter hvert år indgår yderligere 1/8,og at der først efter 7 års ægteskab sker fuld ligedeling. Et flertal af udvalgets medlemmer står bag forslaget, men der er også to mindretal. Dommerforeningen bemærker, at flertallets forslag allerede efter de gældende regler vil kunne opnås ved en aftale mellem ægtefællerne.

For så vidt angår muligheden for at holde arv og gave uden for en deling, er der ligeledes et flertalsforslag og to mindretalsforslag. For så vidt angår mulighederne for at aftale forskellige former for særeje foreslår udvalget bl.a. opretholdelse af de gældende regler om skilsmissesæreje, kombinationssæreje og fuldstændigt særeje med tilføjelse af nogle yderligere muligheder, ligesom der foreslås en præcisering af reglerne om surrogat for særeje. 

Dommerforeningen har bemærket, at et enigt udvalg foreslår afskaffelse af tinglysning ved ægtepagter og ganske væsentlige ændringer af regler om gaver.

Det er et politisk valg, om og i givet fald i hvilket omfang man vil ændre de gældende regler, og Dommerforeningen finder ikke at burde udtale sig nærmere herom.

Dommerforeningen skal dog pege på, at der allerede efter de gældende regler er en udstrakt aftalefrihed for ægtefæller, der ud fra deres konkrete forhold vil kunne aftale den ordning, de finder passende.

Dommerforeningen ønsker afslutningsvist at understrege vigtigheden af, at regler om ægtefællers formueforhold ved separation, skilsmisse og død er enkle, gennemskuelige og let forståelige. Reglerne har betydning for langt størstedelen af den voksne befolkning og for ægtepar med vidt forskellige vilkår og baggrund. Det er vigtigt, at sådanne regler i almindelighed opfattes som rimelige og naturlige, og at de er praktisk gennemførlige.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg