betænkning nr. 1549 om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager.

Justitsministeriet har ved mail af 18. december 2014 anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1549 om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager.

En ordning, hvor forurettede afhøres før den tiltalte, vil være en væsentlig nyskabelse i dansk strafferetspleje.

Udvalget anfører en række overvejelser for og imod en sådan nyordning. For en nyordning kan på ene side navnlig anføres, at forurettede får lov at være til stede under hele hovedforhandlingen og samtidig får lov til at danne rammen om sagen, inden tiltalte afgiver forklaring. På den anden side anføres det, at dette kan føre til en mere detaljeret og potentielt nærgående afhøring af forurettede, idet tiltaltes forklaring ikke er kendt, ligesom der ofte kan blive tale om, at forurettede skal genafhøres efter, at tiltalte har afgivet forklaring. Udvalget peger også på, at ordningen kan føre til, at ressourceforbruget i forbindelse med sagerne forøges, idet der dels forinden hovedforhandlingen skal bruges tid på at tage stilling til forurettedes begæring om at blive afhørt først, ligesom hovedforhandlingen kan tage længere tid, hvis afhøringen af forurettede bliver mere detaljeret.

Disse overvejelser har ført til, at udvalget ikke har villet anbefale et bestemt resultat, men lader det være op til en politisk overvejelse, om man vil indføre ordningen.

Betænkningen har været behandlet på et bestyrelsesmøde i Dommerforeningen.

Dommerforeningen, der er enig med udvalget i, at det i sidste ende er en politisk overvejelse, om man vil indføre ordningen, vil dog gøre opmærksom på, at man trods positive erfaringer fra Norge, deler udvalgets betænkeligheder mod generelt at indføre en ordning, hvor forurettede afhøres før tiltalte. Dommerforeningen kan lige som udvalget frygte, at afhøringen af forurettede bliver unødigt nærgående, og retten, der ikke kender tiltaltes stillingtagen til sagen, vil have vanskeligt ved gennem sin retsledelse at tage de fornødne hensyn til forurettede, herunder skærme denne mod – kan det senere vise sig – unødvendigt intimiderende spørgsmål.

Dommerforeningen er enig i de ressourcemæssige konsekvenser af en nyordning, herunder at hovedforhandlingerne kan blive mere tidskrævende, men går ud fra, at der tages højde herfor, i fald ordningen indføres.

Skal ordningen derfor indføres her i landet, er Dommerforeningen enig med udvalget i, at der skal være tale om en tilvalgsmodel, hvor forurettede gennem sin bistandsadvokat på forhånd positivt skal anmode om at blive afhørt før den tiltalte. Men også her gør de ovennævnte betænkeligheder sig gældende.

Dette svar sendes kun elektronisk.

Der henvises til jnr. 2014-731-0045

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg