Om udvidet adgang til at anvende anonyme vidner

Justitsministeriet har i brev af 12. december 2010 (Sagsnummer 2010-730-1206) anmodet om eventuelle bemærkninger til et udkast til forslag om lov om udvidet adgang til at anvende anonyme vidner.

Dommerforeningen kan henholde sig det svar, man afgav den 8. april 2002 i forbindelse med lovforslag nr. 139 om ændring af retsplejeloven (Forbedret vidnebeskyttelse - Justitsministeriets j.nr. 2002-730-0526).

Man erklærede sig dengang enig i, at det er afgørende betydning, at vidner beskyttes mod overgreb, men at dette hensyn må afvejes over for tiltaltes mulighed for varetagelse af sit forsvar. Disse hensyn må gælde så meget mere, når der er tale om en udvidelse af adgangen til føre anonyme vidner.

Selvom der i de senere år er sket betydelige forbedringer af de bygningsmæssige forhold, er situationen flere steder - blandt andet i de to landsretter og i Københavns byret - således, at det ikke med sikkerhed kan forventes, at fuldstændig anonymitet vil kunne gennemføres.

Forslaget giver ikke i øvrigt Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg