Om evaluering af Forældreansvarsloven

Ved brev af 10. november 2011 har Familiestyrelsen sendt styrelsens rapport Evaluering af Forældreansvarsloven, 2011 i høring hos blandt andre Den Danske Dommerforening (J.nr.: 2010-7301-00033).

Med forældreansvarsloven og følgeændringerne i blandt andet retsplejeloven blev der gennemført væsentlige ændringer i såvel den materielle som den processuelle regulering af de nævnte områder, herunder ændringer som det på forhånd kunne være vanskeligt at forudsige virkningerne af. Det er på den baggrund positivt, at der nu gennemføres en evaluering og overvejes, om der er behov for justeringer/ændringer.

Dommerforeningen skal i den forbindelse bemærke, at evalueringsrapporten omhandler navnlig tre temaer af væsentlig betydning for domstolenes virke i relation til retssager efter forældreansvarsloven og dermed af stor betydning for parterne og deres børn. Det drejer sig om temaet om fælles forældremyndighed mod den ene af forældrenes ønske, temaet om retternes fastsættelse af samvær og temaet om adgangen til at rejse nye sager om forældremyndighed og bopæl.

Foreningen har endvidere noteret sig, at evalueringsrapporten og de mange indsamlede oplysninger af forskellig karakter, som er omtalt i rapporten, vil kunne give anledning til ændringer inden for alle de tre nævnte områder.

Dommerforeningen kan således tilslutte sig den faglige ekspertgruppes anbefaling af, at der ved afgørelser om fælles forældremyndighed mod den ene af forældrenes ønske levnes et større rum for domstolene til at skønne over, om forældrene fremadrettet kan og vil samarbejde til bedste for barnet. Foreningen kan endvidere tilslutte sig, at samværssager efter deres karakter bedst behandles og afgøres i det administrative system og ikke i domstolssystemet. Endelig kan foreningen tilslutte sig, at der navnlig af hensyn til de implicerede børn kan være et behov for ­ under behørig hensyntagen til parternes retssikkerhed ­ at begrænse den fri adgang til gentagne gange at indbringe tvister om forældremyndighed og bopæl vedrørende de samme børn for domstolene. Foreningen skal i den forbindelse anbefale, at der skabes hjemmel for domstolene til på skriftligt grundlag at afvise en sag, hvis der ikke foreligger væsentligt forandrede forhold.

Dommerforeningen har ikke yderligere bemærkninger på det foreliggende grundlag, men imødeser at blive hørt, såfremt der udarbejdes (udkast til) lovforslag.

Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg