Om ændring af straffeloven, retsplejeloven m. fl. (Kriminel lavalder)

Justitsministeriet har ved brev af 4. november 2011 anmodet om en udtalelse om udkast til lovforslag om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser og lov om ændring af færdselsloven (Kriminel lavalder).

Dommerforeningen udtalte sig imod forslaget om nedsættelse af den kriminelle lavalder fra 15 år til 14 år i sit høringssvar af 19. februar 2010, hvortil henvises.

Dommerforeningen har bemærket, at forslaget om forhøjelse af den kriminelle lavalder fra 14 år til 15 år i givet fald skal træde i kraft den 1. marts 2012. Der ses imidlertid hverken i lovforslaget eller i bemærkningerne til forslaget at være en omtale af de mange situationer i henseende til blandt andet sigtelse, tiltalerejsning eller sanktionsfastsættelse, der måtte opstå i tiden frem til ikrafttrædelsen af lovændringen. Bemærkningerne under punkt 3.3. til lovforslagets udformning ses alene at tage stilling til mulige situationer efter ikrafttrædelsen af lovforslaget.

Der henvises til sagsnr. 2011-731-0012.

Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg