Om ændring af retsplejeloven m. fl.

Ved brev af 17. oktober 2011 og 7. november 2011 har Justitsministeriet anmodet Dommerforeningen om en udtalelse om lov om ændring af retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelse , lov om retsafgifter og lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen, (sagsnummer 2011-740-0016).

Dommerforeningen lægger vægt på, det af forarbejderne til forslaget om, at dommere, der afskediges på grund af alder, kan færdigbehandle sager, der er påbegyndt, fremgår, at bestemmelsen har undtagelsens karakter, idet den alene forudsættes anvendt i de få tilfælde, hvor det ikke har været muligt at tilrettelægge arbejdet på en sådan måde, at den pågældende har kunnet færdigbehandle sine sager.

Dommerforeningen bemærker endvidere, at der hverken i forslaget eller i forarbejderne er taget stilling til den ansættelsesretlige situation for den pågældende dommer, herunder hvorledes der skal forholdes med løn og pension i perioden efter det fyldte 70. år.

Forslagene, der i et vist omfang bygger på forslag fra domstolene (småsagsprocessen), giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg