Om Europarådets rekommandation vedr. "judges: independence, efficiency and responsibilities"

Justitsministeriet har i e-mail af 8. juli 2010 anmodet Dommerforeningen om en udtalelse over udkast til Europarådets rekommandation om "judges: independence, efficiency and responsibilities" med tilhørende forklarende rapport.

Dommerforeningen ser udkastet som en udmærket opdatering af Europaråds-rekommandationen fra 1994. Der er i udkastet og i andre internationale rekommandationer som f.eks. "The Bangalore Principles of Judicial Conduct" god vejledning, ikke mindst for en ny dommerstand i et nyt demokrati. Dommerforeningen går da også ud fra, at en vedtagelse af rekommandationen ikke giver anledning til ændringer i dansk lovgivning og praksis.

Til rekommandationens kapitel 8 "Ethics of judges" bemærkes særligt, at dommeretik og god dommeradfærd er et kollegialt anliggende, som ikke skal gøres til genstand for myndighedsregulering, men henhører under Dommerforeningen. Dommerrollen er et emne, som Dommerforeningens bestyrelse løbende drøfter, og der er ikke noget aktuelt behov for et separat dansk regelsæt ved siden af gældende regler og praksis. Derimod er det væsentligt, at der på grunduddannelsen for dommerfuldmægtige undervises i god dommeradfærd, og at der blandt dommerne er en løbende diskussion om indholdet i dommerrollen, bl.a. for at modvirke "funktionærliggørelse" af dommeren.

Der henvises til sagsnr. 2010-748/3-0009.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart