Relationer til udlandet

Foreningen er medlem af Den Internationale Dommerunion (IAJ) og deltog i årsmødet i Uruguay. Blandt emnerne var mål- og resultatstyring af domstole, strafudmåling og alternativ konfliktløsning.

Foreningen er tillige repræsenteret i Den Europæiske Dommerunion (EAJ). På forårets møde i Vilnius var blandt emnerne lovgivningsmagtens indblanding i konkrete retssager og dommernes lønudvikling. Resolutioner mod præstations- og resultatløn blev vedtaget enstemmigt.

Foreningens nære samarbejde med de øvrige nordiske dommerforeninger fortsatte med emner som udveksling af erfaringer vedrørende strukturændringer og lønspørgsmål på dagsordenen. Også fælles holdninger i det internationale samarbejde blev debatteret.

Dommerforeningen har endelig været repræsenteret i Consultative Council of European Judges (CCJE), der er rådgivende i forhold til Council of Europe, Commite of Ministers, i relation til emner vedrørende dommere og domstolenes forhold. Rådet har blandt andet behandlet emner som etiske regler for dommere, uddannelse og sagsbehandling inden rimelig tid. I beretningsåret har rådet drøftet og vedtaget en "Opinion on Justice and Society". Rapporten og andre oplysninger om CCJE samt tidligere vedtagne "opinions" findes på hjemmesiden for CCJE: www.coe.int/ccje.

SEND (Samarbejdsorganet for Efteruddannelse af Nordens Dommere) tilstræber hvert år at afholde et processeminar for byretsdommere og yderligere et seminar enten for de overordnede retter eller et seminar, der særligt tager sigte på lederskab. Arrangementerne går på skift i de nordiske lande. Der blev afholdt processeminar i Helsingfors fra 29. til 31. maj 2006 og et lederskabsseminar afholdes i Oslo fra den 4. til den 6. september 2006. Sædvanligvis deltager 10 dommere fra hvert af de nordiske lande. Danske deltagere udpeges efter ansøgning af Dommerforeningens bestyrelse.

Medlemmernes deltagelse i de nævnte og andre seminarer mv. fremgår af den nedennævnte oversigt. Vagn Joensen er ad litem dommer ved Straffetribunalet for Rwanda.

Lis Sejr er udpeget til en mission til Kosovo for UNMIK og OSCE vedrørende udarbejdelse af forslag til en struktur for det kosovo-albanske domstolssystem.

I august 2005 deltog Henrik Linde og Arne Lyngesen i København i møde for de nordiske dommerforeningers formænd og næstformænd.

Den 20. - 23. september 2005 deltog Claus Levy og Gunver Nørskov Pedersen i et seminar om "Freezing of Assets, Evidence and Confiscation in Crossborder Criminal Cases" i Belgien.

Den 28. september - 1. oktober 2005 deltog Ingrid Thorsboe og Claus Bruun i et seminar om børnebortførelser i Murcia.

Den 7. - 12. november 2005 deltog Ulrik Jensen i Murcia i den praktiske del af kurset "Espanol Juridico".