Medlemmer af eksterne udvalg m.v. pr. 1. august 2006

Advokaters forhold
Henrik Linde og Knud Knudsen er medlemmer af et udvalg, der skal foretage en samlet gennemgang af retsplejelovens regler om advokaters forhold.

Arvelovsudvalget
Torben Melchior er formand for og Kirsten Mathiesen er medlem af Arvelovsudvalget.

Børnebortførelser
Marianne Lund Larsen er kontaktdommer vedrørende Haagerkonventionen om de civilretlige virkninger af børnebortførelser.

Børnerådet
Birgitte Holmberg Pedersen er næstformand for Børnerådet.

Børns anbringelse uden for hjemmet
Marianne Højgaard Pedersen er formand for et udvalg om børns og forældres retssikkerhed i forbindelse med børns anbringelse uden for hjemmet.

Civile spørgsmål i EU
Mikael Sjöberg er medlem af Justitsministeriets specialudvalg vedrørende civile spørgsmål i EU.

Competition Law Judges
Michael Elmer er næstformand i The Association of European Competition Law Judges.

Dan Lynge-sagen
Lis Sejr er formand for undersøgelseskommissionen i Dan Lynge-sagen.

Digital signatur
Michael Elmer er formand for og Ove Dam er medlem af Justitsministeriets udvalg om retsvirkningerne af digital signatur m.v

Dommerudnævnelsesrådet
Poul Sørensen er formand for og Peter Lilholt er næstformand for og Flemming Schønnemann er medlem af Dom-merudnævnelsesrådet.

Domstolshistorisk Selskab
Hanne Fog-Petersen, Peter Garde, Claus Larsen og Bjarne Pedersen er medlemmer af Domstolshistorisk Selskab.

Domstolsstyrelsens bestyrelse
Poul Søgaard er formand for og Birgitte Holmberg Pedersen er næstformand for og Christian Bache, Jens Rosenløv samt Niels Waage er medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

Efterretningstjenester
Hugo Wendler Pedersen er formand for og Knud Knudsen medlem af Udvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester.

Europæiske dommere
Børge Dahl deltager i Europarådets rådgivende komite af europæiske dommere (CCJE, Consultative Council of European Judges).

Farumsagen
John Mosegaard er formand for undersøgelseskommissionen vedrørende Farumsagen.

Forbrugerkreditdirektiv
Bodil Wiingaard og Linda Lauritsen er medlemmer af et udvalg vedrørende forslag til nyt forbrugerkreditdirektiv.

Forskningspolitisk udvalg
Lis Sejr er medlem af Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg.

Forsorgsselskab
Linda Lauritsen er medlem af repræsentantskabet for Dansk Forsorgsselskab.

Huslejenævnenes sagsbehandling
Tove Horsager er medlem af et udvalg vedrørende huslejenævnenes sagsbehandlingsregler.

International Strafferet og EU-ret
Carsten Michelsen er Dommerforeningens kontaktperson til Dansk Forening for International Strafferet og EU-ret.

Jurisdiktionsudvalg
Elisabeth Mejnertz er medlem af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg.

Klageretten
Poul Sørensen er formand for og Mogens Kroman samt Hans Ulrik Bruhn er medlemmer af Den særlige Klageret. Lene Pagter Kristensen og Jytte Scharling fungerer som suppleanter for formanden, Dorte Jensen og Henrik Estrup fungerer som suppleanter for Mogens Kroman, mens Karen Feilberg og Bo Mohr Mersing fungerer som suppleanter for Hans Ulrik Bruhn.

Konkurrencelovgivning
Michael Elmer er medlem af et udvalg om styrkelse af konkurrencelovgivningen under Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Konkurrenceregler
Michael Elmer er medlem af EF-specialudvalg vedrørende konkurrenceregler.

Konkursrådet
Lars Lindencrone Petersen er formand for og Torben Kuld Hansen er medlem af Konkursrådet.

Kosovo-albansk domstolssystem
Lis Sejr er udpeget til en mission til Kosovo for UNMIK og OSCE vedrørende udarbejdelse af forslag til en struktur for det kosovo-albanske domstolssystem.

Kriminalpræventive Råd
Carsten Michelsen er medlem af Det Kriminalpræventive Råd.

Offentlige Chefer
Jørgen Lougart er næstformand i Foreningen af Offentlige Chefer i DJØF og i forbindelse hermed medlem af forskellige udvalg i DJØF.

Offentlighedslov
Oliver Talevski er næstformand i kommissionen vedrørende en ny samlet offentlighedslov.

Politiets Efterretningstjeneste
Leif Aamand er formand for undersøgelseskommissionen vedrørende PET.

Politimæssigt og retligt samarbejde
Mikael Sjöberg er medlem af Justitsministeriets specialudvalg for politimæssigt og retligt samarbejde.

Procesbevillingsnævnet
Jytte Scharling er formand for og Claus Levy og Poul Holm medlemmer af Procesbevillingsnævnet, hvor Svend Bjerg Hansen og Vagn Kastbjerg fungerer som suppleanter for medlemmerne. Niels Grubbe er suppleant for formanden.

Retsinformationsrådet
Lisbeth Larsen er medlem af Retsinformationsrådet.

Retsplejerådet
Bjarne Christensen er formand for og Henrik Linde, Peter Deleuran og Poul Holm er medlemmer af Retsplejerådet.

SEND-bestyrelsen
Bent Carlsen og Carsten Michelsen er medlemmer af SEND-bestyrelsen.

Seksualkriminelle
Hans Esdahl er medlem af en følgegruppe vedrørende behandling af seksualkriminelle.

Spiritus- og promillekørsel
Niels Waage er formand for Justitsministeriets udvalg om sanktionsfastsættelse i sager om spiritus- og promillekørsel.

Straffelovrådet
Jacques Hermann er formand for og Bent Carlsen medlem af Straffelovrådet.

Strafferetsplejeudvalget
Christian Bache er formand for og Carsten Michelsen medlem af Strafferetsplejeudvalget.

Sølovsudvalget
Mette Christensen er medlem af Sølovsudvalget.

TDC-sagen
Lars Lindencrone Petersen er formand for skattefradragssag- kommissionen (TDC-sagen).

TV-overvågning
Hans Esdahl er medlem af Justitsministeriets udvalg om TV-overvågning.

UNIDROIT
Michael Elmer er medlem af Governing Council for UNIDROIT i Rom.

Verdensbanken
Lis Sejr, Søren Axelsen og Svend Aage Feier er medlemmer af en styregruppe vedrørende indsamling af retsvæsensdata fra udlandet for Verdensbanken.

Voldgiftsinstituttet
Arne Lyngesen er medlem af bestyrelsen for Det Danske Voldgiftsinstitut.

Ægteskab og forældremyndighed
Linda Lauritsen er medlem af en arbejdsgruppe om én fælles indgang til opløsning af ægteskab og afklaring af uenighed om forældremyndighed.