Arbejde i udvalg (side 2)

Tekstudvalget

Tekstudvalgets opgave er at medvirke til, at standardtekster i retternes sagsbehandlingssystemer er i overensstemmelse med gældende lovgivning og domstolenes sprogpolitik.

Udvalget har i år holdt en række møder til behandling af forslag fra blandt andet ansatte ved domstolene om ændring af eksisterende tekster og forslag til nye tekster. Udvalget har i år kun i begrænset omfang selv taget emner op, da arbejdet med det nye civil/straffesystem i Domstolsstyrelsen betyder, at kun egentlige fejl ­ eller ændringer som følge af lovændringer ­ vil blive foretaget, mens øvrige ændringer af standardtekster af ressourcemæssige årsager for tiden ikke bliver foretaget.

Tekstudvalget er afhængig af henvendelser fra brugerne, idet der uanset megen omhu kan opstå uhensigtsmæssige formuleringer eller egentlige fejl i standardtekster. Udvalget er dog samtidig nødt til at sikre, at standardtekster har et indhold, som kan anvendes ved flest mulige retter, som ofte har meget forskellig sagsbehandlingspraksis, hvorfor en del forslag ikke kan imødekommes.

Udvalget har i løbet af foråret udarbejdet et forslag til stævningsblanket og svarskriftsblanket med tilhørende vejledninger.Protokollering i straffesager

Den 30. april 2004 anmodede Justitsministeriet Strafferetsplejeudvalget om at overveje behovet for en revision af reglerne om protokollering af forklaring i straffesager. I juni 2004 bad Strafferetsplejeudvalget Domstolsstyrelsen om at nedsætte en arbejdsgruppe til at løse opgaven. Efter indhentelse af oplysninger fra 17 embeder og et større analysearbejde afgav arbejdsgruppen en redegørelse i marts 2006.

Det er arbejdsgruppens overordnede konklusion, at selvstændig protokollering bør tages i anvendelse som udgangspunkt. Der skal dog fortsat være mulighed for, at den dommer, der beklæder retten, konkret kan skønne, om et tradionelt protokollat er nødvendigt. Det er nu Strafferetsplejeudvalget, der skal tage stilling til arbejdsgruppens vurderinger og konklusioner. I arbejdsgruppen har følgende af foreningens medlemmer deltaget: Ejler Bruun, Gitte Cordes, Bjarne Bjørnskov Jensen og Carsten Michelsen (formand).3 D-styregruppen (it-spørgsmål)

Styregruppen har i det forløbne år behandlet mange og særdeles tunge emner. Blandt disse kan nævnes digital tinglysning, nyt intranet, nyt fogedsystem og nyt system til retssager.Domstolenes kontaktudvalg

Foreningen har i det forløbne år afholdt møder med de øvrige personaleorganisationer. Mødefrekvensen har i lyset af de mange spørgsmål rejst af reformen været forøget i forhold til det vanlige.Kontaktudvalget med Politimesterforeningen

Kontakten mellem foreningerne i det forløbne år har især drejet sig om struktur- og lønspørgsmål.Kontaktudvalget med Advokatrådet

I det forløbne år har navnlig arbejdet i advokatudvalget været i fokus. Herudover har emnerne været blandt andet retsmægling, arbejdet i udvalgene om dommeres biindtægter og om tinglysning samt om salærspørgsmål.