Andre høringssager

Dommerforeningen har endvidere afgivet høringssvar i følgende sager:Betænkning nr. 1464 om revision af forældelseslovgivningen.

Udkast til bekendtgørelse om gældssanering.

Betænkning nr. 1471 om digital tinglysning.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser ("Rom I").