Medlemmer af udvalg m.v.

Eksterne udvalg

Henrik Linde er næstformand i Foreningen af Offentlige Chefer i DJØF og i forbindelse hermed medlem af forskellige udvalg i DJØF.

Bjarne Christensen er formand for og Poul Holm medlem af Retsplejerådet.

Peter Deleuran og Henrik Linde deltager i Retsplejerådets behandling af civilprocesreformkommissoriet.

Christian Bache er formand for og Bjarne Pedersen medlem af Strafferetsplejeudvalget.

Jacques Hermann er formand for og Sven Ziegler medlem af Straffelovrådet.

Lisbeth Larsen er medlem af Retsinformationsrådet.

Jens Feilberg er formand for og Lars Lindencrone Petersen medlem af Konkursrådet.

Kristian Petersen er medlem af Retssikkerhedskommissionen.

Hanne Fog-Petersen er medlem af repræsentantskabet for Dansk Forsorgsselskab.

Svend Aage Feier er medlem af Det Kriminalpræventive Råd.

Hanne Ekstrand er medlem af Justitsministeriets udvalg til revision af børnelovene.

Jytte Scharling er medlem af Ægtefællepensionsudvalget.

Torben Melchior er formand for og Marianne Caft medlem af Arvelovsudvalget.

Lis Sejr er medlem af Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg.

Hugo Wendler Pedersen er formand for og Knud A. Knudsen medlem af Udvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester.

Leif Aamand er formand for Undersøgelseskommissionen vedrørende PET.

Ove Dam er medlem af Justitsministeriets udvalg om retsvirkningerne af digital signatur m.v.

Nils Black er formand for og Peter Garde medlem af et udvalg til revision af den militære straffe- og retsplejelovgivning.

Kaspar Linkis er medlem af et udvalg vedrørende økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.

Niels Waage er formand for Justitsministeriets udvalg om sanktionsfastsættelse i sager om spiritus- og promillekørsel.

Elisabeth Mejnertz er medlem af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg.

Oliver Talevski er medlem af Justitsministeriets udvalg om revision af forbrugeraftaleloven.

Henrik Lind Jensen, Kirsten Thorup og Bertil Frosell er medlemmer af en arbejdsgruppe om fjernsalg af tjenesteydelser.

Marianne Levy, Henrik Bitsch og Hans Esdahl er medlemmer af en arbejdsgruppe om lovvalg ved forpligtelser uden for kontrakt.

Bodil Wiingaard er medlem af et udvalg vedrørende elektronisk handel i det indre marked.

Bodil Wiingaard og Linda Lauritsen er medlemmer af et udvalg vedrørende forslag til nyt forbrugerkreditdirektiv.

Michael Krag er medlem af en arbejdsgruppe om fogedbehandling af kreditaftalesager.

Peter Blok er formand for og Margit Stassen medlem af et udvalg vedrørende forældelseslovgivningen.

Børge Dahl er formand for en evalueringsgruppe, der skal bedømme den praktiske anvendelighed af den juridiske forskning ved Københavns Universitet.

Hans Esdahl er medlem af en følgegruppe vedrørende behandling af seksualkriminelle.

Lars Lindencrone Petersen er medlem af Finanstilsynets arbejdsgruppe om implementering af direktivet om finansiel sikkerhedsstillelse (Collateraldirektivet).

Svend Aage Feier er medlem af referencegruppen for Offerrådgivningssekretariatet.

Marianne Levy, Lene Larsen, Jørgen Als Andersen, Bjørn Graae Rasmussen og Michael Elmer er medlemmer af en følgegruppe vedrørende betalingsfrister i handelsforhold.

Tove Horsager er medlem af et udvalg vedrørende huslejenævnenes sagsbehandlingsregler.

Lars Lindencrone Petersen er formand for Justitsministeriets udvalg om forbedret forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af defekte byggematerialer.

John Mosegaard er formand for Undersøgelseskommissionen vedrørende Farumsagen.

Børge Dahl deltager i Europarådets rådgivende komite af europæiske dommere (CEJ).

Michael Elmer er medlem af EF-specialudvalg vedrørende konkurrenceregler.

Erik Kjærgaard, Henrik Lind Jensen og Lene Larsen er medlemmer af en følgegruppe vedrørende EU-direktiv om køb af forbrugsvarer og forbrugsgarantier.

Anette Rahr Codam er medlem af Justitsministeriets Specialudvalg for Politimæssigt og Retsligt samarbejde.

Carsten Michelsen er Dommerforeningens kontaktperson til Dansk Forening for International Strafferet og EU-ret.

Michael Kistrup er international kontaktdommer vedrørende børnebortførelser.

Henrik Linde og Anette Rahr Codam deltager i internationalt samarbejde under EAJ og IAJ.

Sven Ziegler og Jes Schiøler er medlemmer af SEND-bestyrelsen.

Kontaktudvalg

Henrik Linde, Arne Lyngesen, Svend Aage Feier og Hanne Fog-Petersen er medlemmer af kontaktudvalget med Advokatrådet.

Henrik Linde og Marianne Caft er medlemmer af kontaktudvalget med Dommerfuldmægtigforeningen og kontorpersonalets organisationer.

Henrik Linde og Arne Lyngesen er medlemmer af kontaktudvalget med Politimesterforeningen.

Udvalg og arbejdsgrupper nedsat af Domstolsstyrelsen

Henrik Linde, Claus Larsen, Bjarne Christensen og Sven Ziegler er medlemmer af Hovedsamarbejdsudvalget for Domstolene.

Henrik Linde og Bjarne Christensen er medlemmer af Budgetudvalget.

Svend Aage Feier er medlem af Elevudvalget.

Svend Aage Feier er medlem af Forfremmelsesnævnet for Tjenestemandsansatte Kontorfunktionærer ved Domstolene.

Bjarne Pedersen er medlem af Grunduddannelsesudvalget.

Svend Aage Feier er medlem af Indkøbspolitikudvalget.

Hanne Fog-Petersen og Helle Bertung er medlemmer af Informationsudvalget.

Ove Dam er medlem af IT-udvalget.

Henrik Linde er medlem af arbejdsgruppen vedrørende mål- og resultatstyring.

Henrik Linde og Kristian Petersen er medlemmer af en arbejdsgruppe vedrørende målsætninger for domstolene.

Marianne Caft er medlem af Personalepolitisk Udvalg.

Marianne Caft er medlem af en arbejdsgruppe om retternes åbningstider.

Hans Ulrik Bruhn er medlem af Domstolenes Sikkerhedsudvalg.

Poul Holm er medlem af Tekstudvalget.

Hanne Fog-Petersen og Marianne Caft er medlemmer af Uddannelsesudvalget for jurister.

Hanne Fog-Petersen er medlem af Udvalget vedrørende Uddannelse af Kontorfunktionærer.

Preben Bagger, Henrik Lind Jensen, Hans Esdahl og Tuk Bagger er medlemmer af en arbejdsgruppe vedrørende statistik på civil- og straffesagsområdet.

Jes Schiøler deltager i en arbejdsgruppe vedrørende eventuel etablering af en domsdatabase.

Otto Bisgaard og Lone Kerrn-Jespersen deltager i en arbejdsgruppe vedrørende tolkebistand i retssager.

Marianne Caft er medlem af en arbejdsgruppe om arbejdsbeskrivelse og statistik i skiftesager.

Ove Dam er medlem af en arbejdsgruppe vedrørende dødsboskifte.

Poul Holm er formand for og Tuk Bagger, Søren Sørup Hansen og Henrik Waaben medlemmer af en arbejdsgruppe om digital kommunikation.

Claus Larsen, Vibeke Rønne, Svend Aage Feier, Peter Damm og Bodil Ruberg har deltaget i en styregruppe vedrørende lederuddannelse for dommere.

Vibeke Rønne, Bjarne Bjørnskov Jensen, Lene Larsen og Lene Hjerrild deltager i en styregruppe til udarbejdelse af førlederuddannelse for administrerede dommere.

Henrik Linde og Sven Ziegler er medlemmer af styregruppen: "Digitalisering af Danmarks Domstole".

Søren Sørup Hansen og Søren Axelsen er medlemmer af den centrale IT-styregruppe.

Interne udvalg

Karsten Bo Knudsen, Karen Foldager og Anette Rahr Codam er medlemmer af Dommerforeningens Informationsudvalg.

Anette Rahr Codam redigerer Dommerforeningens hjemmeside.

Fagudvalg

Fagudvalgenes sammensætning er følgende:

1. Civilproces
Poul Holm, Retten i Århus (formand)
Lars Lindencrone Petersen
Michael Kistrup

2. Straffeproces
Svend Aage Feier, Retten på Frederiksberg
(formand)
Niels Erik Jensen
Ingrid Drengsgaard

3. Person- og familieret
Carsten Michelsen, Retten i Aalborg(formand)
Lis Frost
Lene Hjerrild

4. Formueret
Ulrik Jensen, Vestre Landsret (formand)
Oliver Talevski
Bodil Wiingaard
Dorthe Wiisbye

5. Strafferet
Arne Lyngesen, Østre Landsret (formand)
Hans Esdahl
Lene Larsen
Elisabeth Mejnertz

6. Arveret og dødsbo-skifteret
Marianne Caft, Retten i Fåborg (formand)
Eva Staal
Ingrid Thorsboe

7. Konkurs- og anden insolvensret
Marianne Caft, Retten i Fåborg (formand)
Hanne Kildal
Lars Lindencrone Petersen

8. Tinglysning
Anette Rahr Codam, Retten i Roskilde (formand)
Lilian Hindborg
Lisbeth Parbo

9. Fogedret
Hanne Fog-Petersen,
- Københavns Byret (formand)
Ejler Bruun
Bjørn Graae Rasmussen

10. Administrative forhold
Svend Aage Feier,
- Retten på Frederiksberg (formand) Flemming Schønnemann
Bertil Vollmond

11. Teknologi
Anette Rahr Codam, Retten i Roskilde (formand)
Ove Dam
Henrik Waaben

12. Udlændingespørgsmål
Ulrik Jensen, Vestre Landsret (formand)
Ina Steincke
Henrik Bloch Andersen

13. Færdselslovgivningen
Arne Lyngesen, Østre Landsret (formand)
Mikael Sjøberg
Sanne Bager