Fagforeningsmæssige emner

Lønforhandlingerne 2002 - 2005

Omkring midtvejs i den 3-årige aftaleperiode er der ikke væsentlige nyheder. Bestyrelsen arbejder videre med forslag til udmøntning af midlerne fra cheflønspuljen.

Seniorpolitik

For 2003 er der etableret en frivillig fratrædelsesordning for de 60 til 67-årige, der giver mulighed for indtil 4 måneders løn eller alternativt tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder. Om ordningen kan henvises til Domstolsstyrelsens cirkulæreskrivelse af 25. juni 2003.

Som omtalt i sidste årsberetning blev der ved aftalefornyelsen skabt hjemmel til, at der kan bevilges indtil 12 dages ekstra frihed med løn pr. år til ansatte, der er fyldt 62 år. Siden har foreningen arbejdet for indgåelse af en generel aftale, men Domstolsstyrelsen har ikke fundet grundlag for at tilbyde en ordning for 2003. Styrelsen har dog nylig tilkendegivet, at man vil være positivt indstillet på etablering af en ordning for 2004. Foreningen arbejder for, at en aftale om sådan ordning indgås og bliver så gunstig som mulig.

Biindtægter

Kritikken af dommernes biindtægter er fortsat i det forløbne år. Som oplyst på generalforsamlingen i 2002 tog bestyrelsen i den anledning initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af Præsidenten for Højesteret, de to landsretspræsidenter og foreningens formand. Arbejdsgruppen fremkom efter årsskiftet med en række forslag og synspunkter på det foreliggende lovgrundlag. Efter arbejdsgruppens opfattelse vil forslagene mærkbart kunne føre til, at omfanget af dommernes bibeskæftigelse begrænses og fordeles anderledes, herunder således, at en del flyttes til dommere i lavere instanser. Justitsministeren fandt imidlertid, at der var behov for en bredere behandling af spørgsmålet, som også inddrog initiativer, der forudsætter ny lovgivning. Justitsministeren har derfor nedsat et udvalg, i hvis arbejde blandt andet skal indgå den nævnte arbejdsgruppes forslag.