Andre høringssager

Dommerforeningen har endvidere afgivet høringssvar i følgende sager:

Ændring af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. blandt andet vedrørende frakendelse af alkoholbevilling i forbindelse med straffesag.

Europa-Kommissionens forslag til 5. motorkøretøjsforsikringsdirektiv.

Forslag om ændring af færdselsloven (motorvejshastighed - skærpede sanktioner ved hastighedsovertrædelser).

Udkast til bekendtgørelse om ansvarsforsikring af motorkøretøjer.

Bobestyrerbekendtgørelsen - Digital kommunikation.

Forslag om nedlæggelse af fødevareministerielle nævn.

Udkast til vejledning om tilbudsloven m.m.

Betaling for retslægerådsudtalelser.

Lovforslag om garanti for behandling for stofmisbrug.

Ændring af vedtægten for Europols personale.

Protokol om ændring af Europol-konventionen.

Forslag om evalueringsordning vedrørende reglerne om bekæmpelse af terrorisme.

Salærforhøjelse for auktionsledere.

Forordning om fuldbyrdelse af forældremyndighedssager.

Eventuel revision af retsplejelovens § 44c vedrørende midlertidig beskikkelse af advokater som dommere.

Ændring af straffeloven vedrørende børnepornografi.

Betænkning 1421/2002 om pant i andelslejligheder.

Ændring af hundeloven.

Ændring af bekendtgørelse om regulering af beløb i boafgiftsloven.

Haagerkonventionen om lovvalg med hensyn til tingsretlige spørgsmål.

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Reform af aktiverings- og undervisningsindsatsen over for voksne asylansøgere og af kontante ydelser m.v.).

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af udsendelsesforanstaltningerne, effektivisering af sagsbehandlingen m.v.).

Erfaringer vedrørende rykkergebyrer (Lov om renter ved forsinket betaling).

Ændring af integrationsloven og udlændingeloven.

Forslag til EU-direktiv om erstatning til ofre for forbrydelser.

Lov om forbrugerklager.

Grønbog om ændring af Rom-konventionen.

Handlingsplan om europæisk aftaleret.

Grønbog om EF-procedure for betalingspåbud.

Gruppefritagelse for aftaler på forsikringsområdet.

Ændring af straffeloven for så vidt angår overtrædelse af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitiske sanktioner mod tredielande m.v.

Ændring af lov om internationale børnebortførelser m.v.

Forslag til forbud mod import af skindprodukter m.v. fra hunde og katte.