Andre faglige spørgsmål

Retsmægling

Forsøgsordningen med retsmægling blev igangsat den 1. marts 2003 ved Københavns Byret og retterne i Århus, Aalborg og Roskilde samt Vestre Landsret. Der er ved de retter, der deltager i forsøgsordningen, udpeget to dommere (og en suppleant). I forsøgsordningen deltager endvidere to advokater for hver ret, der deltager i forsøget. Forsøgsordningen er beskrevet i en folder, der er udgivet af Domstolsstyrelsen og Advokatrådet i fællesskab. Ordningens retlige grundlag hviler på en standardaftale, der er udarbejdet af en følgegruppe til forsøget, og som indgås mellem den pågældende mægler og sagens parter. Det er meningen, at forsøgsordningen, der foreløbigt skal vare frem til udgangen af 2004, skal evalueres. Denne opgave er henlagt til Justitsministeriets Forskningsenhed. De dommere (og suppleanter), der deltager i forsøgsordningen, har gennemgået en særlig efteruddannelse.

Dommerforeningens hjemmeside

Dommerforeningens hjemmeside skal opfylde samfundets og medlemmernes behov for informationer. Hjemmesiden, der blev etableret i sommeren 2002, indeholder oplysning om bestyrelsens medlemmer. Siden indeholder også seneste årsberetning og en oversigt over dommeres arbejde i udvalg m.v.

Hjemmesiden indeholder også et udsnit af de mange høringssvar, som bestyrelsen afgiver. På hjemmesiden er desuden offentliggjort pressemeddelelse om småsagsprocesssen, og der er link til notatet om forsøg med retsmægling.

Et afsnit under hjemmesiden er forbeholdt foreningens medlemmer. Her findes blandt andet dagsorden for de seneste to bestyrelsesmøder, og generelle meddelelser til medlemmerne.