Relationer til udlandet

Foreningen har i de senere år lagt vægt på at styrke foreningens internationale relationer. Foreningen er medlem af Den Internationale Dommerunion og sender hvert år repræsentanter til unionens årsmøde. På disse møder deltager foreningens repræsentanter blandt andet i arbejdsgrupper, der behandler spørgsmål af generel betydning for dommere, særligt spørgsmål vedrørende dommeres uafhængighed og arbejdsvilkår.

Foreningen er repræsenteret i Den Europæiske Dommerunion, som normalt holder to årlige møder, heraf et i forbindelse med Den Internationale Dommerunions årsmøde. På disse møder drøftes generelle spørgsmål af særlig betydning for den europæiske dommerstand. Som et led i dette arbejde har et af bestyrelsens medlemmer deltaget i en arbejdsgruppe nedsat i anledning af, at der i nogle østeuropæiske lande var iværksat lovgivningsinitiativer, som indebar en betydelig svækkelse af den dømmende magts uafhængighed. Arbejdsgruppen er fremkommet med et oplæg til Den Europæiske Dommerunion om eventuelle initiativer til støtte for de nationale foreningers modstand mod indgreb i uafhængigheden.

Foreningen deltager i en arbejdsgruppe med repræsentanter for en række europæiske dommerforeninger inden for EU. Arbejdsgruppen har til formål at iværksætte foranstaltninger, som kan højne informationsniveauet hos foreningerne med hensyn til påtænkte initiativer i EU-regi, der har særlig betydning for dommerstanden.

Repræsentanter for Dommerforeningen har endvidere deltaget i en arbejdsgruppe under EU, som har til formål at opbygge et kriseberedskab af dommere, anklagere og andet retspersonale til deltagelse i EU-retningslinier til anvendelse ved krisestyringsoperationer under internationalt mandat. Arbejdet fortsættes under det danske formandskab.

Foreningen samarbejder også med de øvrige nordiske foreninger, hvis formænd og næstformænd afholder et årligt møde, hvor emner af fælles interesse som optræden i internationale fora og lønspørgsmål drøftes.

Dommerforeningen er endelig repræsenteret i Consultative Council of European Judges, der er rådgivende i forhold til Committee of Ministers i relation til emner vedrørende dommere og domstoles forhold.

Fra den 24. til den 25. august 2001 deltog Henrik Linde og Arne Lyngesen i Nordisk formands- og næstformandsmøde i Reykjavik.

Fra den 28. til den 31. august 2001 deltog følgende i Send-seminar i Helsingør: Mogens Pedersen, Svend Frey Nielsen, Birgitte Andersen, Lis Hævdholm, Otto Bisgaard, Marianne Højgaard Pedersen, Tuk Bagger, Flemming Jørgensen, Hanne Ekstrand og Preben Bagger.

Fra den 10. til den 14. september 2001 deltog Jens Feilberg og Michael Elmer i München i et symposium om håndhævelse af IP-rettigheder samt "Patent Litigation".

Fra den 25. til den 28. september 2001 deltog Henrik Linde, Lis Sejr, Svend Aage Feier, Anette Rahr Codam og Hans Ulrik Bruhn i Den Internationale Dommerunions årsmøde i Madrid.

Fra den 22. til den 24. oktober 2001 deltog Karsten Bo Knudsen og Charlotte Meincke i Rom i et af Consiglio Superiore della Magistrature arrangeret seminar vedrørende udvandring, minoriteter og racisme.

Fra den 19. til den 20. november 2001 var Lene Hjerrild på studieophold i De europæiske Fællesskabers Domstol i Luxembourg.

Fra en 3. til den 9. december 2001 deltog A. F. Wehner og Bertil Frosell i Trier i seminar vedrørende det tyske strafferetssystem.

Den 23. februar 2002 deltog Lis Sejr i Berlin i et af Geschäftstelle des Deutschen Richterbundes arrangeret møde om "Wege nach Brüssel".

Fra den 14. til den 16. marts 2002 deltog Arne Lyngesen, Svend Aage Feier og Ingrid Drengsgaard i Rom i seminar om grænseoverskridende kriminalitet.

Fra den 17. til den 20. marts 2002 deltog Marianne Sonne og Hans Ulrik Bruhn som værter i et af Domsstyrelsen arrangeret netværksmøde i Helsingør.

Fra den 14. til den 20. april 2002 deltog Lene Larsen i Madrid i et af The Foundation of U. I. M. arrangeret seminar om "Judicial International Cooperation in the field of Criminal Law".

Fra den 21. til den 26. april 2002 deltog Pia Petersen og Torkel Hagemann i netværksmøde i Egmond aan Zee.

Fra den 26. til den 27. april 2002 deltog Bodil Wiingaard i en international konference i Thessaloniki.

Fra den 2. til den 3. maj 2002 deltog Linda Lauritsen i Napoli i et EU-seminar.

Fra den 3. til den 4. maj 2002 deltog Henrik Linde og Jes Schiøler i EAJ-møde i Lausanne.

Fra den 27. til den 29. maj 2002 deltog Henrik Linde, Lis Sejr, Arne Lyngesen, Hanne Fog-Petersen, Marianne Caft, Anette Rahr Codam, Poul Holm, Svend Aage Feier og Hans Ulrik Bruhn i en studietur til Europaparlamentet og Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Fra den 10. til den 12. juni 2002 deltog følgende i Århus i Nordisk Seminar (SEND) om dommerrollen og lederskab: Jørgen Als Andersen, Lis Hævdholm, Bodil Ruberg, Mogens Beier, Jens Carl Jørgensen, Anette Rahr Codam, Pia Petersen, Per Holkmann Olsen, Niels Waage og Ketty Grützmeier.

Fra den 17. til den 18. juni 2002 var Svend Bjerg Hansen, Hans Martin Blinkenberg, Karen Feilberg og Jes Schiøler på studiebesøg i De europæiske Fællesskabers Domstol i Luxembourg.

Mikael Sjöberg, Søren Axelsen og Lis Sejr har deltaget i en møderække i Brüssel i en arbejdsgruppe vedrørende opbygning af et kriseberedskab af dommere, anklagere og andet retspersonale til deltagelse i EU-aktioner.