Medlemmer af udvalg m.v.

Eksterne udvalg

Henrik Linde er næstformand i Foreningen af Offentlige Chefer i DJØF og i forbindelse hermed medlem af forskellige udvalg i DJØF.

Bjarne Christensen er formand for og Poul Holm medlem af Retsplejerådet.

Peter Deleuran og Henrik Linde deltager i Retsplejerådets behandling af civilproceskommissoriet.

Christian Bache er formand for og Bjarne Pedersen medlem af Strafferetsplejeudvalget.

Jacques Hermann er formand for og Sven Ziegler medlem af Straffelovrådet.

Lisbeth Larsen er medlem af Retsinformationsrådet.

Jens Feilberg er formand for og Lars Lindencrone Petersen medlem af Konkursrådet.

Kristian Petersen er medlem af Retssikkerhedskommissionen.

Hanne Fog-Petersen er medlem af repræsentantskabet for Dansk Forsorgsselskab.

Svend Aage Feier er medlem af Det Kriminalpræventive Råd.

Hanne Ekstrand er medlem af Justitsministeriets udvalg til revision af børnelovene.

Jytte Scharling er medlem af Ægtefællepensionsudvalget.

Lis Sejr er medlem af Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg.

Hugo Wendler Pedersen er formand for og Knud A. Knudsen medlem af Udvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester.

Ove Dam er medlem af Justitsministeriets udvalg om retsvirkningerne af digital signatur m.v.

Nils Black er formand for og Peter Garde medlem af et udvalg til revision af den militære straffe- og retsplejelovgivning.

Lars Lindencrone Petersen er formand for og Pia Petersen medlem af et udvalg til revision af forsikringsaftaleloven.

Kaspar Linkis er medlem af et udvalg vedrørende økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.

Henrik Lind Jensen, Kirsten Thorup og Bertil Frosell er medlemmer af en arbejdsgruppe om fjernsalg af tjenesteydelser.

Marianne Levy, Henrik Bitsch og Hans Esdahl er medlemmer af en arbejdsgruppe om lovvalg ved forpligtelser uden for kontrakt.

Niels Grubbe, Marianne Caft og Søren Sørup Hansen er medlemmer af en arbejdsgruppe om pant og udlæg i andele i andelsboligforeninger.

Bodil Wiingaard er medlem af et udvalg vedrørende elektronisk handel i det indre marked.

Michael Krag er medlem af en arbejdsgruppe om fogedbehandling af kreditaftalesager.

Peter Blok er formand for og Margit Stassen medlem af et udvalg vedrørende forældelseslovgivningen.

Børge Dahl er formand for en evalueringsgruppe, der skal bedømme kvaliteten og omfanget af den formueretlige forskning ved Københavns Universitet.

Hans Esdahl er medlem af en følgegruppe vedrørende behandling af seksualkriminelle.

Svend Aage Feier er medlem af referencegruppen for Offerrådgivningssekretariatet.

Tove Horsager er medlem af et udvalg vedrørende huslejenævnenes sagsbehandlingsregler.

Børge Dahl deltager i den rådgivende komite af europæiske dommere (CDJE).

Michael Elmer er medlem af EF-specialudvalg vedrørende konkurrenceregler.

Erik Kjærgaard, Henrik Lind Jensen og Lene Larsen er medlemmer af en følgegruppe vedrørende EU-direktiv om køb af forbrugsvarer og forbrugsgarantier.

Anette Rahr Codam er medlem af et specialudvalg vedrørende politi- og retsligt samarbejde.

Hans Ulrik Bruhn er Dommerforeningens kontaktperson til Dansk Forening for International Strafferet og EU-ret.

Michael Kistrup er international kontaktdommer vedrørende børnebortførelser.

Henrik Linde og Anette Rahr Codam deltager i internationalt samarbejde under EAJ og IAJ.

Sven Ziegler og Jes Schiøler er medlemmer af SEND-bestyrelsen.

Leif Aamand er formand for Undersøgelseskommissionen vedrørende PET.

Niels Waage er formand for Justitsministeriets udvalg om sanktionsfastsættelse i sager om spiritus- og promillekørsel m.v.

Torben Melchior er formand for og Marianne Caft medlem af Justitsministeriets arvelovsudvalg.

Kontaktudvalg

Henrik Linde, Lis Sejr, Svend Aage Feier og Hanne Fog-Petersen er medlemmer af kontaktudvalget med Advokatrådet.

Henrik Linde og Marianne Caft er medlemmer af kontaktudvalget med Dommerfuldmægtigforeningen og kontorpersonalets organisationer.

Henrik Linde og Lis Sejr er medlemmer af kontaktudvalget med Politimesterforeningen.

Udvalg og arbejdsgrupper nedsat af Domstolsstyrelsen

Henrik Linde, Claus Larsen, Bjarne Christensen og Sven Ziegler er medlemmer af Hovedsamarbejdsudvalget for Domstolene.

Svend Aage Feier er medlem af elevudvalget.

Torben Goldin er medlem af Hjemmesideudvalget.

Svend Aage Feier er medlem af Forfremmelsesnævnet for Tjenestemandsansatte Kontorfunktionærer ved Domstolene.

Bjarne Pedersen er medlem af Grunduddannelsesudvalget.

Svend Aage Feier er medlem af Indkøbspolitikudvalget.

Hanne Fog-Petersen og Helle Bertung er medlemmer af Informationsudvalget.

Ove Dam er medlem af IT-udvalget.

Henrik Linde er medlem af arbejdsgruppen vedrørende mål- og resultatstyring.

Henrik Linde og Kristian Petersen er medlemmer af en arbejdsgruppe vedrørende målsætninger for domstolene.

Hans Ulrik Bruhn er medlem af Personalepolitisk Udvalg.

Marianne Caft er medlem af en arbejdsgruppe om retternes åbningstider.

Hans Ulrik Bruhn er medlem af Sikkerhedsudvalget.

Poul Holm er formand for og Sigrid Ballund er medlem af sprogudvalget.

Poul Holm er medlem af en arbejdsgruppe om teknisk indretning af retssale.

Poul Holm er medlem af Tekstudvalget.

Hanne Fog-Petersen og Bjarne Pedersen er medlemmer af Uddannelsesudvalget for Jurister.

Hanne Fog-Petersen er medlem af Udvalget vedrørende Uddannelse af Kontorfunktionærer.

Otto Bisgaard og Lone Kerrn-Jespersen er medlemmer af en arbejdsgruppe vedrørende tolkebistand i retssager.

Ove Dam er medlem af to arbejdsgrupper til udarbejdelse af edb-program til skiftesager.

Poul Holm er formand for og Tuk Bagger, Søren Sørup Hansen og Henrik Waaben medlemmer af en arbejdsgruppe om elektronisk kommunikation med domstolene.

Claus Larsen, Vibeke Rønne, Svend Aage Feier, Peter Damm og Bodil Ruberg deltager i styregruppen vedrørende lederuddannelse for dommere.

Henrik Linde og Svend Ziegler er medlemmer af en styregruppe vedrørende udvikling af ny fælles IT-strategi for byretterne og de overordnede retter.

Søren Sørup Hansen og Søren Axelsen er medlemmer af den centrale IT-styregruppe.

I projekt "Digitalisering af Danmarks Domstole" er nedsat arbejdsgangsanalysegrupper, hvor foreningen er repræsenteret.

Interne udvalg

Karsten Bo Knudsen, Karen Foldager og Anette Rahr Codam er medlemmer af Dommerforeningens Informationsudvalg.

Anette Rahr Codam, Poul Holm, Svend Aage Feier og Tuk Bagger er medlemmer af Dommerforeningens arbejdsgruppe vedrørende konfliktløsning.

Anette Rahr Codam redigerer Dommerforeningens hjemmeside.

Fagudvalg

Fagudvalgenes sammensætning er følgende:

1. Civilproces
     Poul Holm, Retten i Århus (formand)
     Lars Lindencrone Petersen
     Bodil Ruberg

2. Straffeproces
     Svend Aage Feier, Retten på Frederiksberg (formand)
     Niels Erik Jensen
     Ingrid Drengsgaard

3. Person- og familieret
     Hans Ulrik Bruhn, Retten i Mariager (formand)
     Marianne Højgaard Pedersen
     Lene Hjerrild

4. Obligations- og formueret
     Lis Sejr, Vestre Landsret (formand)
     Oliver Talevski
     Bodil Wiingaard
     Dorthe Wiisbye

5. Strafferet
     Arne Lyngesen, Østre Landsret (formand)
     Elisabeth Mejnertz
     Hans Esdahl
     Lene Larsen

6. Arveret og dødsbo-skifteret
     Marianne Caft, Retten i Fåborg (formand)
     Eva Staal
     Ingrid Thorsboe

7. Konkurs- og anden insolvensret
     Marianne Caft, Retten i Fåborg (formand)
     Hanne Kildal
     Lars Lindencrone Petersen

8. Tinglysning
     Anette Rahr Codam, Retten i Roskilde (formand)
     Lisbeth Parbo
     Lilian Hindborg

9. Fogedret
     Hanne Fog-Petersen, Københavns Byret (formand)
     Ejler Bruun
     Bjørn Graae Rasmussen

10. Administrative forhold
     Hans Ulrik Bruhn, Retten i Mariager (formand)
     Bertil Vollmond
     Flemming Schønnemann

11. Teknologi
     Anette Rahr Codam, Retten i Roskilde (formand)
     Ulrik Jensen
     Ove Dam

12. Udlændingespørgsmål
     Lis Sejr, Vestre Landsret (formand)
     Ina Steincke
     Henrik Bloch Andersen

13. Færdselslovgivningen
     Arne Lyngesen, Østre Landsret (formand)
     Mikael Sjöberg
     Sanne Bager