Arbejde i udvalg m.v.

Retsplejerådet

Retsplejerådet afgav 18. april 2001 delbetænkning (nr. 1401) om reform af den civile retspleje og har fortsat sit arbejde med kommissoriet, der er gengivet i betænkningen.

Retsplejerådets kommissorium blev ved Justitsministeriets skrivelse af 22. juni 2001 udvidet, idet rådet blev anmodet om også at foretage en samlet vurdering af reglerne om dokumentoffentlighed i både straffesager og civile sager.

Retsplejerådet har afholdt i alt 38 møder til behandling af kommissoriet om en generel reform af den civile retspleje, herunder 9 møder efter afgivelsen af delbetænkningen. En væsentlig del af arbejdet i beretningsperioden har været koncentreret om behandlingen af tillægskommissoriet om dokumentoffentlighed. Arbejdet er så langt fra tilendebragt, men det kan forventes, at der vil blive fremsat forslag til en generel (det vil sige ikke betinget af retlig interesse) adgang til domme og retsbøger også for andre end parter og medierepræsentanter. De begrænsninger, der nødvendigvis må foretages, giver anledning til tvivl.

Retsplejerådet har endvidere påbegyndt drøftelser om sagsomkostninger, retshjælp, retshjælpsforsikring, retsafgifter, fri proces, forligsmægling og mediation m.v.

Ved skrivelse af 19. februar 2002 blev Retsplejerådet anmodet om også i forbindelse med det igangværende arbejde at gennemgå de gældende regler om påtale af borgerlige krav under straffesager (adhæsionsprocessen). Retsplejerådet har endnu ikke påbegyndt dette arbejde.

Retsplejerådet har den 29. november 2001 afholdt møde med den følgegruppe, der er nedsat i henhold til Retsplejerådets kommissorium med repræsentanter for diverse organisationer m.v., og den 25. juni 2002 har rådet afholdt møde med medierepræsentanter til drøftelse af rådets foreløbige tanker om aktindsigt.

Der er ikke taget stilling til, hvornår en ny delbetænkning kan forventes, og hvilke emner der skal behandles heri.

Tekstudvalget

Tekstudvalget er nedsat under Hovedsamarbejdsudvalget. Udvalgets kommissorium er gengivet i årsberetningen 1999/2000. Der er i Domstolsstyrelsens IT-kontor nogle overvejelser om den fremtidige struktur, og hvorledes Tekstudvalget skal indgå i denne. Der er i øjeblikket ikke helt klare skillelinier mellem behandlingen af spørgsmål, der vedrører funktionaliteten af byretternes sagsbehandlingssystemer, og de tekster der er knyttet hertil.

Udvalget har afholdt en række møder og behandlet en række tekster, hovedsageligt efter forslag fra domstolsbrugerne. Udvalget forsøger særligt at være opmærksom på behovet for nye tekster i anledning af lovændringer og har således udarbejdet nye tekster i anledning af hæftestraffens afskaffelse, kørselsforbudssager, samfundstjenestedomme og den nye børnelov.

Udvalget påtænker i efteråret at påbegynde en revision af straffeteksterne i lyset af den sprogpolitik, der må forventes vedtaget. Medlemmerne opfordres til at fremkomme med forslag til udformningen af nye tekster, ligesom udvalget selvsagt er yderst interesseret i at blive gjort opmærksom på tekster, der indeholder fejl, kan give anledning til misforståelser eller af andre grunde bør ændres.

Sprogudvalget

Sprogudvalget blev nedsat under Hovedsamarbejdsudvalget 1. februar 2000. Udvalgets kommissorium er gengivet i årsberetningen 2000/2001. Efter en række møder er udvalgets foreløbige forslag til en sprogpolitik i foråret 2002 sendt til høring hos retterne.

Der har i Sprogudvalget været mange drøftelser af, hvorledes en dom bør opbygges, navnlig om domskonklusionen bør anføres i dommens begyndelse i stedet for til sidst. Der har i udvalget været overvejelser om at iværksætte en brugerundersøgelse, der kunne give argumenter for eller imod en bestemt form. Dommerforeningen har udtalt sig imod en sådan brugerundersøgelse. Baggrunden herfor var, at omkostningerne derved ikke skønnedes at stå mål med det forventede udbytte af en undersøgelse i den foreslåede form. Undersøgelsen blev herefter opgivet. I det udkast til sprogpolitik, der er sendt til høring, er der ingen opfordringer til at følge en bestemt form (men at gøre den form, der er valgt, overskuelig).

Informationsudvalget

Udvalget blev nedsat af Hovedsamarbejdsudvalget i efteråret 2001 og havde følgende kommissorium:

"Informationspolitikken skal tage udgangspunkt i Danmarks Domstoles vision, værdier og målsætninger, herunder målsætningen om at sikre en saglig og bred information om afgørelser og andre forhold, der har offentlighedens interesse.

Informationspolitikken skal angive Danmarks domstoles informationsmæssige værdier og principper.

Informationspolitikken skal belyse den eksterne politik i forhold til medierne. Den skal desuden fastlægge de interne informationsveje i relation til henholdsvis information og kommunikation mellem Domstolsstyrelse og embederne og mellem embederne indbyrdes.

Foruden udarbejdelsen af forslaget til en informationspolitik skal Informationsudvalget udarbejde forslag om fordelingen af informationsopgaverne.

Udvalget skal løbende fremkomme med forslag til konkrete informationsmæssige initiativer.

Informationsudvalget skal ligeledes opstille forslag til målbare mål, som skal synliggøre, hvorvidt informationspolitikken fungerer efter hensigten. På baggrund af de opnåede resultater skal Informationsudvalget løbende revidere informationspolitikken."

Der har i udvalget været afholdt 5 møder.

Under udvalgsarbejdet besluttede medlemmerne, at det ville være en mere dækkende betegnelse for udvalgets arbejde at benævne de udformede politikker "kommunikationspolitikker". Udvalget har således udformet udkast til Danmarks Domstoles eksterne kommunikationspolitik, Danmarks Domstoles interne kommunikationspolitik, en kommunikationsvejledning og en beretning.

Det er herefter hensigten, at de ovenfor nævnte publikationer m.v. skal sendes i høring hos embederne i efteråret, hvorefter embedernes eventuelle forslag vil blive behandlet i udvalget. Herefter vil publikationerne blive forelagt Hovedsamarbejdsudvalget.

Uddannelsesudvalget for jurister

Uddannelsesudvalgets budget er i år som følge af de almindelige besparelser blevet beskåret i forhold til sidste år med godt 3 mio. kr. til 9 mio. kr. Budgettet dækker både udgifter til uddannelse for jurister og for kontorfunktionærer.

Som følge af besparelserne har flere planlagte kurser måttet aflyses, men man har ved prioriteringen lagt vægt på gennemførelsen af grunduddannelsen for både jurister og kontorpersonale.

Det har været drøftet at slå uddannelsesudvalget for kontorfunktionærer sammen med udvalget for jurister. Der er for tiden ikke enighed herom, men det er besluttet, at de to udvalg skal afholde flere fællesmøder.

Et underudvalg under uddannelsesudvalget afgav i eftersommeren en rapport om eksamen for dommerfuldmægtige. Rapporten blev godkendt af Hovedsamarbejdsudvalget den 4. september 2001 og af Domstolsstyrelsens bestyrelse den 28. september 2001. Eksamensordningen trådte i kraft 1. januar 2002 og gælder for de dommerfuldmægtige, der ansættes ved domstolene efter denne dato.

Lederuddannelse

Domstolsstyrelsen har besluttet at gennemføre et ledelsesudviklingsforløb i samarbejde med Wright, Kjaer og Kjerulf A/S. Der er lagt stor vægt på at designe et lederudviklingsforløb, som er tilpasset Danmarks Domstole. Konsulentfirmaet har gennemført en interview-undersøgelse, hvor forskellige typer dommerembeder er blevet besøgt, og personalet er blevet interviewet. Lederudviklingsforløbet er herefter besluttet på grundlag af en foranalyse i en følgegruppe nedsat af Domstolsstyrelsen, hvortil foreningen har udpeget dommere med forskellig baggrund og fra forskellige typer af embeder.

Lederudviklingsforløbet har som overskrift "Den synlige Leder". Udviklingsprogrammet løber over et halvt år og omfatter 9 seminardage samt 3-4 Erfa-gruppemøder. Modulerne er følgende:

A. Ledelse i embedet.
B. Samarbejde i ledergruppen.
C. Egen lederstil.
D. Status.

Samtlige embeder har i maj 2002 modtaget en folder med indholdet af ledelsesudviklingsforløbet, der indgår i kursusprogrammet for jurister i efteråret 2002. De 20 deltagere på hold 1 er udpeget, og udviklingsforløbet påbegyndes i august 2002.

Kurset forventes at koste cirka 45.000 kr. pr. deltager, det vil sige cirka 1 mio. kr. for et årligt kursusforløb med cirka 20 deltagere. Afhængig af et positivt forløb af pilotprojektet er Uddannelsesudvalget for jurister indstillet på i en periode at prioritere lederudvikling højere end de faglige kurser.

Justitsministeriets specialudvalg for politimæssigt og retligt samarbejde

Bestyrelsen har i det forløbne år været repræsenteret i de fleste af udvalgets møder. I udvalget gives løbende orientering om nye initiativer vedrørende det politimæssige og retlige samarbejde i EU. Justitsministeriet holder endvidere deltagerne løbende underrettet om udviklingen i fremsatte forslag.

I det forløbne år har et væsentligt element i udvalgets arbejde været behandling og vedtagelse af en række regler til bekæmpelse af terrorisme efter den 11. september. Dommerforeningen har i forlængelse heraf blandt andet udtalt sig om EU-kommissionens forslag til rammeafgørelser om strafferetlige foranstaltninger vedrørende terrorisme og forslag til rammeafgørelser om europæisk arrestordre og overgivelsesprocedure. For at Danmark kan leve op til EU-reglerne er det nødvendigt at foretage lovændringer. Disse er indarbejdet i regeringens terrorpakke. Foreningens holdning til forslagene kan læses under høringssager.

Udvalget har endvidere beskæftiget sig med regler om tilnærmelse af landenes straffeniveauer for forskellige forbrydelser.

EU-kommissionen har udarbejdet grønbøger om forskellige emner, der efter kommissionens opfattelse er velegnet til fællesskabslige reguleringer. I grønbøgerne rejses en række spørgsmål af mere generel karakter. Foreningen er blevet præsenteret for grønbog om erstatning for ofre for forbrydelser, grønbog om strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og oprettelse af en europæisk anklagemyndighed samt grønbog om alternativ konfliktløsning på det civil- og handelsretlige område. Grønbøgerne ligger forud for udarbejdelse af egentlige forslag. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er vigtigt, at foreningen så tidligt som muligt søger at påvirke udformningen af reglerne, hvorfor foreningen bestræber sig på at udtale sig om de rejste spørgsmål, hvor dette er relevant.

Dommerforeningens informationsudvalg

Dommerforeningens Informationsudvalg fik i løbet af efteråret en del positive og inspirerende henvendelser som svar på udvalgets forespørgsel til foreningens medlemmer i juni 2001 om forslag til kommende oversigter m.v.

I 2001-2002 er der udsendt oversigter over narkotikakriminalitet og straffesager vedrørende overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Der er planlagt udsendelse af oversigter over udvisning og erstatning for uberettiget anholdelse m.v.

Arbejdsgruppen om mål- og resultatstyring ved domstolene

På arbejdsgruppens møder har navnlig været drøftet spørgsmål om retningslinier og datagrundlag for udarbejdelse af embedsregnskaber, hvis relevans i en tid med knappe bevillinger er stærkt stigende. Drøftelser om udarbejdelse af en model for personalenormering er indledt med henblik på at sikre hensigtsmæssige ressourcefordeling mellem embederne.

Personalepolitisk udvalg

Personalepolitisk udvalg har i overensstemmelse med sit kommissorium udarbejdet forslag til en overordnet personalepolitik for alle ansatte på domstolsområdet. Forslaget er nu godkendt af Hovedsamarbejdsudvalget og af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

Personalepolitisk udvalg har endvidere behandlet emner af betydning for personalepolitikken i bred forstand og har udarbejdet forskellige forslag som f.eks. ligebehandlingspolitik, MUS-koncept, personaleledelsesevaluering og politik om Det rummelige Arbejdsmarked. Også disse forslag er nu godkendt af Hovedsamarbejdsudvalget og af Domstolsstyrelsens bestyrelse. De godkendte politikker er udsendt til almindelig orientering den 25. juli 2002.

Personalepolitisk udvalg har forberedt iværksættelsen af en almen trivselsundersøgelse, men har under indtryk af den nuværende finansielle situation valgt at udskyde iværksættelsen foreløbigt til 2003.

Domstolenes kontaktudvalg

Kontaktudvalget består af repræsentanter fra HK Landsklubben Danmarks Domstole, Politiforbundet i Danmark - valgkreds 12 (tidligere PDT), Dommerfuldmægtigforeningen og Dommerforeningen.

Der afholdes to møder årligt. I år har drøftelserne navnlig drejet sig om strukturspørgsmål og domstolenes bevillingsmæssige situation.

Kontaktudvalget med Politimesterforeningen

Der har været løbende kontakt mellem foreningerne, hvorunder navnlig struktur- og lønspørgsmål har været drøftet.

Kontaktudvalget med Advokatrådet

Under de løbende drøftelser har emnerne blandt andet været sagsomkostninger, retsmægling og inkasso- og småsagsproces.