Andre høringssager

Dommerforeningen har endvidere afgivet høringssvar i følgende sager:

Ændring af retsplejelovens regler om etablering af advokatselskaber.

EU-rammeafgørelse om henholdsvis bekæmpelse af menneskehandel og bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi.

EU-forordning om fastlæggelse af en generel ramme for Fællesskabets aktiviteter med henblik på gennemførelse af et europæisk civilretligt område.

EU-Rådets afgørelse om udvidelse af Europols mandat til at omfatte visse former for grov international kriminalitet.

Ændring af lov om dansk indfødsret med henblik på mulighed for frakendelse af indfødsret erhvervet ved svig.

Ændring af lov om restaurations- og hotelvirksomhed blandt andet vedrørende domstolsprøvelse i strafferetsplejens former af tilbagekaldelse af alkoholbevilling.

Vejledningsfolder til skatteydere, der eventuelt agter at indbringe Landsskatterettens afgørelser for domstolene.

Ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen vedrørende pantebrevsformularers gebyrbestemmelse.

Ændring af lov om kommunal anvisningsret og ændring af lov om beskatning af visse pensionskapitaler.

Ændring af retsplejeloven vedrørende fratrådte nævnsmedlemmers adgang til at færdigbehandle påbegyndte politiklagenævnssager.

Ændring af tinglysningsloven med henblik på udvidet ekstern terminaladgang til de elektroniske tinglysningsregistre.

Ændring af skattestyrelsesloven og ligningsloven vedrørende fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager.

Ændring af lov om forbud mod tv-overvågning for så vidt angår overvågning af pengeautomater m.m.

EU-rådets beslutning vedrørende undertegning af Haagerkonventionen af 1996 om blandt andet retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsakter samt om samarbejde vedrørende forældreansvar og beskyttelse af mindreårige.

Ændring af udlændingeloven vedrørende blandt andet ophævelse af adgangen til opsættende virkning ved klage over visse afgørelser om udvisning af EU-statsborgere.

Nedlæggelse og ændring af visse råd og nævn på det kommunale område.

Værneting i sager om automatisk hastighedskontrol.

Cirkulære om behandling af hittegods.

EU-grønbog om ændring til en EU-forordning af Rom-konventionen af 1980 om lovvalg ved kontraktlige forpligtelser.

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer m.v.

Lovforslag om gensidig bistand ved inddrivelse af visse EF-fordringer.

Europakommissionens grønbog om erstatning til ofre for forbrydelser.

Europakommissionens oplæg til debat om ændring af Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit.

Haagerkonventionen vedrørende lovvalg med hensyn til den tingsretlige beskyttelse ved indirekte ejerskab m.v. over værdipapirer.