Andre faglige spørgsmål

Forsøgsordning om retsmægling

Tuk Bagger og Pia Petersen, Københavns Byret, aflagde i november 2001 besøg i Norge med henblik på at få et nærmere indtryk af den forsøgsordning, der har været gennemført om retsmægling ved nogle norske domstole. Forsøgsordningen er omtalt i det norske Tvistemålsudvalgs betænkning af 20. november 2001 (NOU 2001:32), hvor der nærmere er redegjort for den evaluering, der er foretaget af forsøget.

Det var Tuk Baggers og Pia Petersens opfattelse, at en lignende forsøgsordning bør iværksættes i Danmark.

Spørgsmålet om en alternativ konfliktløsning i en anden form end den traditionelle forligsmægling (ADR, mediation, retsmægling m.v.) indgår i Retsplejerådets kommissorium om en generel reform af den civile retspleje. De forskellige ordninger er kort beskrevet i Retsplejerådets delbetænkning 1401/2001, side 115 ff. Emnet er ikke nærmere behandlet i delbetænkningen, men kan forventes behandlet i en senere betænkning.

Dommerforeningen nedsatte i slutningen af 2001 en arbejdsgruppe til drøftelse af, om retsmægling bør indføres i Danmark. Arbejdsgruppen, hvis medlemmer var Sv. Aa. Feier, Anette Codam, Poul Holm og Tuk Bagger, foreslog i en redegørelse af 1. marts 2002, at der blev igangsat en forsøgsordning ved domstolene, således at de erfaringer, der blev indhøstet, kunne indgå i Retsplejerådets videre overvejelser. Arbejdsgruppen skitserede, hvorledes det nødvendige lovgrundlag kunne tilvejebringes. Dommerforeningen tilsluttede sig arbejdsgruppens forslag, der blev sendt til Retsplejerådet og Justitsministeriet.

Justitsministeren tilkendegav at ville foreslå en forsøgsordning med retsmægling med henblik på en hurtig iværksættelse, men inden for de eksisterende lovgivnings- og bevillingsmæssige rammer. Justitsministeriet har udarbejdet et notat af 22. april 2002 om en sådan forsøgsordning, og notatet har været drøftet med Retsplejerådet. Forsøgsordningens nærmere indhold er under udarbejdelse i Justitsministeriet, og med henblik herpå og til at følge forsøget er nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra Domstolsstyrelsen, Advokatrådet og Dommerforeningen. Det er tanken, at forsøgsordningen skal omfatte 3 eller 4 præsidentledede retter og én landsret, og at ordningen efter gennemførelsen af den nødvendige efteruddannelse skal iværksættes i begyndelsen af 2003.

Dommerforeningens hjemmeside

Dommerforeningen har fået egen hjemmeside. I starten af juni 2002 blev foreningens hjemmeside tilgængelig på internettet under adressen www.dommerforening.dk. På hjemmesiden findes en oversigt over bestyrelsens medlemmer med angivelse af arbejdsplads og telefonnumre. Seneste årsberetning er tilgængelig på siden, ligesom der er en oversigt over dommernes arbejde i udvalg m.v. Som det fremgår andet sted i årsberetningen, afgiver foreningen udtalelser om mange lovforslag, betænkninger og internationale aftaler m.v. Et udvalg af nyere høringssvar kan findes på hjemmesiden under "Aktuelt".

Et afsnit under hjemmesiden er forbeholdt foreningens medlemmer. Bestyrelsen har i første omgang valgt at gøre siden let tilgængelig, således at man alene skal kende brugernavnet for at kunne logge ind. På denne side vil foreningens medlemmer kunne finde blandt andet dagsorden til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen tilstræber at offentliggøre denne en uge før, mødet skal afholdes. Bestyrelsen har vedtaget, at referaterne fra bestyrelsesmøder ikke skal offentliggøres. Medlemmer, der er interesseret i enkelte punkter, opfordres til at rette henvendelse til medlemmer af bestyrelsen for en nærmere orientering.

Det er også muligt at kontakte bestyrelsen direkte via e-mail på adressen post@dommerforening.dk.

For så vidt angår udformningen af hjemmesiden har bestyrelsen bevidst valgt at "køre i Folkevogn i stedet for Rolls-Royce". Hjemmesiden skal på en pæn og gedigen måde opfylde samfundets og medlemmernes behov for informationer, og skal - efter de første rettelser - indeholde korrekte oplysninger. Bestyrelsen har imidlertid ikke fundet behov for at etablere en dyr og/eller fancy løsning.

Desværre var domainet "dommerforeningen" optaget af dommere i basketball. Bestyrelsen har undladt at kontakte basketballdommerne for forhandling om overtagelse. Foreningen har købt web-adresserne "dendanskedommerforening" og "danskdommerforening".

Hjemmesiden er tilmeldt søgemaskinerne Jubii og Google.

Domstolsmuseum

Planerne om et domstolsmuseum er kommet virkeliggørelsen et skridt nærmere. Direktoratet for Kriminalforsorgen har sideløbende haft planer om et museum, fælles for politi, rets- og fængselsvæsen, og har peget på Fredensborg Thing- og Arresthus som museumsbygning. Eksistensen af en museumsbygning vil utvivlsomt forøge interessen for indsamling af bevaringsværdige effekter i betydelig grad, uanset at museet ikke vil være forbeholdt domstolene. Museumsudvalget, bestående af Peter Garde, Claus Larsen og Bjarne Pedersen, har derfor tilsagt Direktoratet for Kriminalforsorgen sin støtte til etablering af museum i Fredensborg Thing- og Arresthus.

Planerne havde ellers stået i stampe, siden bestyrelsen i 1994 besluttede sig for at undersøge muligheden for at etablere et domstolsmuseum. Der skete efterfølgende en registrering af en række bevaringsværdige effekter ved forskellige embeder, der havde rettet henvendelse til bestyrelsen herom. I september 2001 besluttede udvalget at udsende en ny rundskrivelse med opfordring til at rette henvendelse om bevaringsværdige effekter. Udvalget tilbød nu også at samle og opbevare effekterne. Rundskrivelsen medførte glædeligvis henvendelse fra en række embeder, og flere effekter er blevet registreret. Nogle effekter er sendt til opbevaring i Københavns Byret, men de fleste effekter opbevares fortsat af de enkelte embeder.

Besparelsessituationen på det offentlige område har på det seneste beklageligvis betydet, at planerne om at indrette Fredensborg Thing- og Arresthus som museum er udskudt. Udvalget har imidlertid øjnene åbne for andre muligheder, som måtte vise sig med tiden og en muligt ændret retskredsstruktur.