Medlemmer af udvalg m.v.

Henrik Linde er næstformand i Tjenestemandsforeningen og i forbindelse hermed medlem af forskellige udvalg i DJØF.

Bjarne Christensen er formand for Retsplejerådet, og Poul Holm er medlem af Retsplejerådet. Peter Deleuran og Henrik Linde deltager i rådets behandling af civilprocesreformkommissoriet.

Bjarne Pedersen er medlem af Strafferetsplejeudvalget.

Svend Aage Feier er foreningens repræsentant i forfremmelsesnævnet for tjenestemandsansatte kontorfunktionærer ved domstolene.

Henrik Linde, Claus Larsen, Bjarne Christensen og Sven Ziegler er medlemmer af Hovedsamarbejdsudvalget for Domstolene.

Ove Dam er medlem af teknologiudvalget under Hovedsamarbejdsudvalget for Domstolene.

Hanne Fog-Petersen og Bjarne Pedersen er medlemmer af uddannelsesudvalget for jurister ved domstolene.

Henrik Linde og Marianne Caft udgør Dommerforeningens kontaktudvalg til Dommerfuldmægtigforeningen og kontorpersonalets organisationer.

Lisbeth Larsen er medlem af Retsinformationsrådet.

Hans Ulrik Bruhn er medlem af domstolenes sikkerhedsudvalg.

Hanne Fog-Petersen er medlem af repræsentantskabet for Dansk Forsorgsselskab.

Karsten Bo Knudsen, Karen Foldager og Anette Rahr Codam udgør Dommerforeningens informationsudvalg.

Svend Aage Feier er foreningens repræsentant i Det Kriminalpræventive Råd.

Henrik Linde, Lis Sejr, Svend Aage Feier og Hanne Fog-Petersen er medlemmer af kontaktudvalget med Advokatrådet.

Henrik Linde og Lis Sejr er medlemmer af kontaktudvalget med Politimesterforeningen.

Hanne Fog-Petersen er medlem af udvalget vedrørende uddannelse af kontorfunktionærer.

Hanne Ekstrand er medlem af Justitsministeriets udvalg til revision af børnelovene.

Flemming Schønnemann er medlem af udvalget for domstolenes statistik.

Hanne Fog-Petersen er medlem af budgetudvalget.

Lisbeth Larsen og Henrik Linde er medlemmer af Teknologirådet.

Poul Holm er medlem af tekstudvalget.

Erik Kjærgaard, Henrik Lind Jensen og Lene Larsen er medlemmer af en følgegruppe vedrørende EU-direktiv om køb af forbrugsvarer og forbrugsgarantier.

Ove Dam er medlem af to arbejdsgrupper til udarbejdelse af edb-program til skiftesager.

Jes Schiøler og Sven Ziegler er medlem af SEND-bestyrelsen.

Lene Pagter Kristensen og Lilian Hindborg er medlemmer af et udvalg vedrørende "papirløs tinglysning".

Henrik Linde er medlem af arbejdsgruppen vedrørende mål- og resultatstyring.

Hans Ulrik Bruhn er foreningens kontaktperson til Dansk Forening for International Strafferet og EU-ret.

Hans Ulrik Bruhn er medlem af arbejdsgruppen vedrørende personalepolitikken ved domstolene.

Jytte Scharling er medlem af ægtefællepensionsudvalget.

Lis Sejr er medlem af Justitsministeriets forskningspolitiske udvalg.

Torben Goldin er medlem af en arbejdsgruppe vedrørende oprettelse af hjemmeside for domstolene.

Knud A. Knudsen er medlem af udvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester.

Hans Ulrik Bruhn er medlem af kommissionen vedrørende politiets forhold.

Hans Esdahl deltager i følgegruppe vedrørende behandling af seksual-kriminelle.

Steen Taber Rasmussen deltager i følgegruppe vedrørende EU-konvention om førerretsfrakendelse.

Svend Aage Feier er medlem af referencegruppen for Offerrådgivningssekretariatet.

Marianne Levy, Lene Larsen, Jørgen Als Andersen, Bjørn Graae Rasmussen og Michael Elmer deltager i en følgegruppe vedrørende betalingsfrister i handelsforhold.

Ove Dam er medlem af Justitsministeriets udvalg om retsvirkningerne af digital signatur m.v.

Dorthe Wiisbye er medlem af Justitsministeriets arbejdsgruppe om godtgørelse til efterladte ved dødsfald.

Poul Holm deltager i arbejdsgruppen om teknisk indretning af retssale.

Michael Krag deltager i arbejdsgruppe om fogedbehandling af kreditaftalesager.

Peter Garde deltager i et udvalg til revision af den militære straffe- og retsplejelovgivning.

Pia Petersen deltager i et udvalg til revision af forsikringsaftaleloven.

Kaspar Linkis deltager i et udvalg vedrørende økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.

Henrik Lind Jensen, Kirsten Thorup og Bertil Frosell deltager i en arbejdsgruppe om fjernsalg af tjenesteydelser.

Marianne Levy, Henrik Bitsch og Hans Esdahl deltager i en arbejdsgruppe om lovvalg ved forpligtelser uden for kontrakt.

Bodil Wiingaard deltager i møder vedrørende elektronisk handel i det indre marked.

John Lundum er medlem af udvalget om inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk lovgivning.

Lisbeth Larsen deltager i følgegruppe om Det Digitale Danmark.

Poul Holm og Sigrid Ballund deltager i Domstolenes Sprogudvalg.

Henrik Zahle er medlem af en rådgivende komité af europæiske dommere under Europarådet.

Henrik Linde deltager i en styregruppe vedrørende udvikling af ny fælles IT-strategi for byretterne og de overordnede retter.

Bjarne Christensen, Jens Feilberg, Torben Goldin og Finn Andersen deltager i en IT-strategiarbejdsgruppe vedrørende decentral økonomi- og ressourcestyring.

Karsten Bo Knudsen, Helle Bertung, Lisbeth Larsen, Tuk Bagger og Jørgen Als Andersen deltager i en IT-strategiarbejdsgruppe vedrørende civil- og strafferet.

Ingrid Therkelsen og Bodil Ruberg deltager i en IT-strategiarbejdsgruppe vedrørende fogedret og tvangsauktioner.

Jørgen Als Andersen, Ove Dam og Ingrid Thorsboe deltager i en IT-strategiarbejdsgruppe vedrørende skifteret.

Lilian Hindborg og Bertil Frosell deltager i en IT-strategiarbejdsgruppe vedrørende tinglysning.

Henrik Linde og Kristian Petersen deltager i arbejdsgruppe vedrørende målsætninger for domstolene.

Chr. Bache, Michael Kistrup og Preben Bagger deltager i en IT-strategiarbejdsgruppe vedrørende journalisering, statistik m.m.

Marianne Caft deltager i en arbejdsgruppe vedrørende pantsætning og udlæg i andele i andelsboligforeninger.

Nils Erik Jensen deltager i et udvalg vedrørende "klippekort" i færdselssager.

Jes Schiøler deltager i en ekspertgruppe om forstærket indsats mod ungdomskriminalitet.

Marianne Caft er medlem af arvelovsudvalget.

Henrik Linde deltager i internationalt samarbejde under EAJ og IAJ.

Poul Holm og Tuk Bagger deltager i arbejdsgruppe om elektronisk kommunikation.

Anette Rahr Codam deltager i specialudvalg vedrørende politi- og retsligt samarbejde.

Børge Dahl er formand for en evalueringsgruppe, der skal bedømme kvaliteten og omfanget af den formueretlige forskning ved Københavns Universitet.

Jens Feilberg er formand for Konkursrådet.

Lars Lindencrone Petersen deltager i Konkursrådet.

Michael Elmer er medlem af EF-specialudvalg vedrørende konkurrenceregler.

Anette Rahr Codam, Tinne Thomassen og Tuk Bagger er medlemmer af en ad hoc-arbejdsgruppe vedrørende forbedring af statistiske indberetninger for så vidt angår sagsbehandlingstider i voldssager.

Margit Stassen er medlem af udvalg vedrørende forældelseslovgivningen.

Marianne Caft er medlem af en arbejdsgruppe om arbejdsbeskrivelse og statistik i skiftesager.Fagudvalg

Fagudvalgenes sammensætning er følgende:

1. Civilproces
     Poul Holm, Retten i Århus (formand)
     Lars Lindencrone Petersen
     Bodil Ruberg

2. Straffeproces
     Svend Aage Feier, Retten på Frederiksberg (formand)
     Nils Erik Jensen
     Ingrid Drengsgaard

3. Person- og familieret
     Hans Ulrik Bruhn, Retten i Mariager (formand)
     Marianne Højgaard Pedersen
     Lene Hjerrild

4. Obligations- og formueret
     Lis Sejr, Vestre Landsret (formand)
     Margit Stassen
     Bodil Wiingaard
     Dorthe Wiisbye

5. Strafferet
     Arne Lyngesen, Østre Landsret (formand)
     Hans Esdahl
Lisbeth Larsen
     Lene Larsen
     Elisabeth Mejnertz

6. Arveret og dødsbo-skifteret
     Marianne Caft, Retten i Fåborg (formand)
     Eva Staal
     Ingrid Thorsboe

7. Konkurs- og anden insolvensret
     Marianne Caft, Retten i Fåborg (formand)
     Hanne Kildahl
     Lars Lindencrone Petersen

8. Tinglysning
     Anette Rahr Codam, Retten i Roskilde (formand)
     Lilian Hindborg
     Lisbeth Parbo

9. Fogedret
     Hanne Fog-Petersen, Københavns Byret (formand)
     Ejler Bruun
     Bjørn Graae Rasmussen

10. Administrative forhold
     Hans Ulrik Bruhn, Retten i Mariager (formand)
     Flemming Schønnemann
     Bertil Vollmond

11. Teknologi
     Anette Rahr Codam, Retten i Roskilde (formand)
     Ove Dam
     Ulrik Jensen

12. Udlændingelovgivningen
     Lis Sejr, Vestre Landsret (formand)
     Ina Steincke (fung. formand indtil 01.09.2001)
     Henrik Bloch Andersen