100 års jubilæum

Den 7. september 1900 stiftedes Foreningen af underretsdommere ved et møde på Frederiksberg.

Dommerne i Kriminal- og Politiretten i København ansås ikke for underretsdommere, idet deres afgørelser var undergivet appel direkte til Højesteret.

Civile sager i København behandledes af Landsover- samt Hof- og Stadsretten, som tillige var appelinstans for underretterne på øerne. Derfor kunne dommerne ved denne sidstnævnte ret heller ikke være medlemmer af den nystiftede forening.

Ved en afstemning i november 1917 vedtoges det, at også dommerne ved de kollegiale retter i landet kunne optages i foreningen, og foreningen ændrede derfor navn til Den Danske Dommerforening.

Foreningens 100 års jubilæum blev på dagen - den 7. september 2000 - fejret ved en festlig sammenkomst i Københavns Byret og ved udgivelsen af bogværket "Dommeren i det 20. århundrede", som blev præsenteret ved samme lejlighed, og som de fremmødte medlemmer fik udleveret.

Bogen, som blev udgivet med generøs støtte fra en række fonde, legater og stiftelser og i et meget nært og fremragende samarbejde med Jurist- og Økonomforbundets forlag, er et værk på godt 800 sider. Værket indeholder bidrag fra ikke mindre end 47 forfattere. Det er ikke et traditionelt festskrift med lærde juridiske afhandlinger, men belyser fra mange sider "Dommeren i samfundet". I et særligt appendix behandles dog emnet "Dommeren i skønlitteraturen".

Bogen blev vel modtaget af anmelderne og foreningens medlemmer. Den eneste kritik, som kom til udtryk fra en kollega, var, at bogen på grund af de mange sider, er for tung til læsning i sengen!

Ved sammenkomsten i Københavns Byret holdt justitsminister Frank Jensen og foreningens formand, Jes Schiøler, festtalerne, medens Bjarne Pedersen og Peter Garde stod for præsentationen af bogværket.

Til lejligheden havde Jørgen Rønnow forfattet viser, der blev sunget til akkompagnement på klaver af Peter Garde. Et enkelt citat må være på sin plads:


Mel.: Danmark nu blunder.
"Dommerens livsfærd er som sejlads
henover skumslagne bølger.
Modvind giver ham dagligt mas
men når bydes til fest og stads,
straks ved sit ror da bommer
opstemt DEN DANSKE DOMMER.


Byrettens kantine stod for traktementet til de mange fremmødte gæster og medlemmer, og en del af byrettens personale, herunder ikke mindst elever, sørgede for serveringen.

En festlig dag med en munter stemning, sol og høj klar himmel, der varslede godt for foreningens fremtid.