Fagforeningsmæssige emner

Lønforhandlingerne 1999-2002

Ved aftaleforhandlingerne i 1999 kunne der alene opnås omklassificering af 6 stillinger som landsdommer fra lønramme 38 til lønramme 39 og af 10 stillinger som byretsdommer fra lønramme 37 til lønramme 38. Foreningen har imidlertid fortsat forhandlingerne om yderligere klassificeringer, og efter intense drøftelser med DJØF, AC og Domstolsstyrelsen opnåedes i foråret 2001 aftale om omklassificering af samtlige resterende 55 stillinger som byretsdommer i lønramme 37 til lønramme 38. Bestyrelsen hilser med tilfredshed, at et mangeårigt projekt herved er afsluttet.

Efter sidste årsberetning er der indgået aftale om tillægsforhøjelser til de konstituerede landsdommere. Endvidere er der til alle medlemmer ydet en tillægsforhøjelse på 10.000 kr. som kompensation for, at dommere er særskilt undtaget fra at kunne oppebære tillæg uden for puljer. Alle tillæg er gjort pensionsgivende med 2,79%. Uagtet procenten forekommer utilfredsstillende lav, må det dog vurderes som positivt, at generel ydelse af pensionsbidrag er påbegyndt. Endelig er der indgået aftale om, at landsretternes ledende retsformænd opnår en tillægsforhøjelse på 50.000 kr.

Aftalefornyelsen pr. 1. april 2002

Der er fremsat krav om omklassificering og tillægsforhøjelser. Kravene er endnu ikke nærmere specificeret.