Andre høringssager

Dommerforeningen har endvidere afgivet høringssvar i følgende sager:

Konkurrencestyrelsen om Kommissionens udkast til fortolkende meddelelser om adgangen til at stille miljøkrav i forbindelse med offentlige udbud.

Betænkning nr. 1385 om bevissikring ved krænkelse af immaterielle rettigheder m.v.

Ændring af færdselsloven. Selebrug m.m.

Lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse.

Schengen konventionen - ændring.

Ændring af produktansvarsloven.

Forbrugerombudsmandens notat om handel og privatliv.

Forordning om fuldbyrdelse af samværsret.

Forslag til lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser.

Beskikkelse af forsvarer for ikke-sigtede personer.

Dyreværnslov - tvangsmæssig besætningsreduktion.

Konvention om forbedring af gensidig retshjælp i straffesager.

Dødsboskiftelovens § 31 m.v.

Indretning af skydebaner.

Lov om ændring af lov om private bidrag til politiske partier m.v.

Lov om ændring af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v.

Bekendtgørelse om mærkning af cykelstel.

Fortsættelse af forsøgsordning vedrørende stofmisbrugere.

Bekæmpelse af hjælp til ulovlig indrejse og ulovligt ophold.

Konfliktberedskab for kontorfunktionærer ved domstolene.

Finansministeriets benchmarking af retskredsene.

Ændring af lov om incassovirksomhed.

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Kriminalregistret.

Betænkning om børns forsørgelse.

Bevisoptagelse i sager om civile og kommercielle spørgsmål.

Ændring af færdselsloven. Skærpelse af straffen for grovere overtrædelser. Kørselsforbud.

Tolkebistand.

Forslag til ændring af straffelovens § 252. AIDS/HIV-smitte.

Forbud mod besøgende i bestemte lokaler (hashklubber) og ændring af lejeloven.

Ændring af skifteretternes indberetningspligt efter skattekontrolloven.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas.

Gennemførelse af EU-direktiv om forbrugerkøb.

Menneskehandel og børnepornografi.

Bødeforlæg i arbejdsmiljøsager.