Brev til justitsministeren

Dato: 30. april 2014

Justitsminister Karen Hækkerup Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K

 

 

Kære Karen.

Tak for sidst og tak for de mange pæne ord om domstolene.

Jeg skriver til dig i anledning af dit lovforslag om bedre og mere effektiv behandling af de civile sager ved domstolene, som skal førstebehandles på fredag den 2. maj.

Lovforslaget er i væsentligt omfang baseret på det arbejde, Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af de civile sager fremkom med i november 2013 og en udtalelse fra januar 2014 afgivet af et udvalg om pligtig afgangsalder for dommere.

Dommerforeningen har som bekendt været repræsenteret i de to udvalg, og vi har ved tidligere lejligheder haft anledning til at fremkomme bemærkninger til forslagene.

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af de civile sager fik/havde til opgave – inden for de givne ressourcer – at komme med forslag, der kunne effektivisere og forkorte sagsbehandlingen af de civile sager, uden at man samtidig gik på kompromis med kvaliteten af arbejdet ved domstolene.

Det er ikke en naturlig opgave for Dommerforeningen at stille forslag om begrænsning af borgernes adgang til domstolene, men set i lyset af, at der ikke var udsigt til, at domstolene i de nærmeste år ville få tilført yderligere ressourcer, som ville kunne medvirke til at nedsætte sagsbehandlingstiden og samti­dig øge kvaliteten af arbejdet, fandt vi, at vi burde gå aktivt ind i arbejdet med en række forslag og derigennem søge at påvirke udvalgets forslag.

Som du ved, har byretterne gennem de seneste år fået bugt med de store sagsbunker, og sagsbehandlingstiden for de civile sager er for nedadgående. Som du også ved, tegner der sig desværre et helt andet billede i landsretterne, hvor mængden af sager og sagsbehandlingstiden har været støt stigende. Det er i dette lys, man skal se udvalgets forslag om blandt andet at hæve anke- og kæregrænsen fra de nuværende 10.000 kr. til 50.000 kr.

Det er en politisk vurdering, hvor ankegrænsen bør være. Dommerforeningen har derfor ingen bemærkninger til, at du har valgt at foreslå en anke- og kæregrænse på 20.000 kr.  

Formålet med lovforslaget er at effektivisere sagsbehandlingen af de civile sager med henblik på at nedsætte sagsbehandlingstiderne. Efter forslaget tilføres domstolene ikke øgede ressourcer.

Dommerforeningen finder det nødvendigt at gøre opmærksom på, at  regeringens forslag, som det nu foreligger, ikke vil føre til de kortere sagsbehandlingstider, der var forudsat blandt andet i landsretterne. Jeg siger det nu, fordi jeg nødigt vil risikere, at man om et år eller to spørger, hvorfor der ikke er sket noget.

Der kan være mange gode grunde til ikke at følge forslaget om at hæve anke- og kæregrænsen til 50.000 kr. Man skal blot gøre sig klart, at hvis man hverken hæver ankegrænsen, som foreslået, eller tilfører domstolene øgede ressourcer, opnår man ikke de ønskede mål. De mange forslag vil enkeltvis og samlet givetvis føre til en vis effektivisering ikke mindst af sagsforberedelsen i byretterne, men næppe til de kortere sagsbehandlingstider, der var forudsat. Dertil  savner ikke mindst landsretterne de nødvendige værktøjer. 

Dommerforeningen har noteret sig dine bemærkninger til høringssvarene i forbindelse med lovudkastets fremsendelse til Retsudvalget og bemærkningerne i selve lovudkastet om, at de økonomiske konsekvenser af lovforslaget vil indgå i fastsættelsen af de økonomiske rammer for domstolene i forbindelse med finanslovsforslaget for 2015.

I sit høringssvar af 26. august 2013 skrev Dommerforeningen blandt andet, at udvalgets forslag  med al sandsynlighed ville frigive ressourcer ved domstolene. Vi fandt dengang anledning til at fremhæve, at det var af afgørende betydning, at disse ressourcer blev hos domstolene. Kun derigennem kunne man nedsætte sagsbehandlingstiden, effektivisere sagsbehandlingen og undgå at gå på kompromis med kvaliteten. Hvis omvendt ressourcerne blev inddraget, havde Dommerfor­eningen meget svært ved at se, hvorledes man skulle kunne opnå de ønskede resultater. Med et forslag, som det foreliggende, hvor et af de vigtigste værktøjer –  forslaget om en forhøjelse af anke- og kæregrænsen til 50.000 kr. er taget ud -  er det så meget mere nødvendigt, at de eventuelle frigivne ressourcer forbliver hos domstolene.   

Jeg har sendt et stort set enslydende brev til Retsudvalget, som jeg vedlægger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg