Brev til Justitsministeriet vedr. Dommerforeningens samarbejde med Advokatrådet om civile sager

Dato: 27. april 2012

Departementschef Anne Kristine Axelsson
Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
København K

 

Kære Anne Kristine                                                                                       

Dommerforeningen og Advokatrådet har gennem nogen tid haft et fælles arbejde om behandlingen af de civile sager ved domstolene. Det er et arbejde, der retter sig både mod forberedelsen af sagerne og afviklingen af hovedforhandlingen. Arbejdet har hidtil koncentreret sig om behandlingen af sagerne ved byretterne.

Samarbejdet kom i stand efter en debat i aviser og radio ved juletid om sagsbehandlingstiderne ved domstolene og tog sit udgangspunkt i et par sager, der havde haft en meget lang gang gennem syste­met. Dommerforeningen og Advokatrådet er enige om, at sagsbehandlingstiden for de civile sager gennemgående er alt for lang, og i stedet for offentligt at give hinanden skylden hertil, blev de to orga­nisationer enige om i fællesskab at søge at finde nogle løsninger med henblik på at nedsætte sagsbe­handlingstiderne. Rent praktisk har vores samarbejde udmøntet sig, at repræsentanter for Advokatrådet har deltaget i Dommerforeningens områdemøder i foråret, og repræsentanter for Advokatrådet vil del­tage på henholdsvis Jysk dommermøde den 11. maj og Øst-dommermødet den 1. juni, hvor hovedpar­ten af landets dommere vil være til stede. Det er nok for tidligt at sige, hvad arbejdet vil ende ud i, men allerede nu foreligger der et nok så omfattende idékatalog med forslag til stramninger og præcisering af praksis og med (enkelte) forslag til lovændringer. Én mulighed kunne være en fælles vejledning for behandling af de civile sagers behandling ved byretterne, som man kender den fra landsretterne. 

Dommerforeningen er bekendt med, at Justitsministeriet for tiden arbejder med et kommissorium til et udvalgsarbejde, der skal se nærmere på behandlingen af de civile sager, særligt med henblik på en nedbringelse af sagsbehandlingstiderne ved domstolene. Dommerforeningen deltager meget gerne i et kommende udvalgsarbejde og med de mange forslag og initiativer, vi har udarbejdet i samarbejde med advokaterne, er det vores opfattelse, at vi kan byde ind med flere ting i et sådan udvalgsarbejde.

Da vores arbejde med Advokatrådet nødigt skal kollidere med Justitsministeriets igangværende over­vejelser om et kommissorium for udvalgsarbejdet, kunne det måske derfor være formålstjenligt, om Dommerforeningen i nær fremtid fik lejlighed til at fremføre nogle af sine tanker under et møde i mi­nisteriet. Jeg ved, at advokatrådet også gerne deltager i et sådan møde.

Jeg har forleden kort skitseret ovennævnte for afdelingschef Ole Hasselgaard og kontorchef Dan Bjer­ring.

Med venlig hilsen

Mikael