Brev til Folketingets Retsudvalg vedr. lovgivning om dommeres påklædning i retten

Dato: 4. september 2008

Formanden
Københavns Byret
Domhuset, Nytorv
1450 København K
Tlf. 33 44 82 76

København, den 4. september 2008

Folketingets Retsudvalg
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Dommerforeningens bestyrelse finder det beklageligt, at der lægges op til lovgivning om dommeres påklædning i retten.

Regeringen har i maj 2008 bebudet, at der i dette efterår vil blive fremsat et lovforslag om dommeres påklædning i retten. Dommerforeningen har på et efterfølgende møde med justitsministeren beklaget dette og ønsker hermed også over for Folketingets Retsudvalg - med kopi til Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen - at tilkendegive sit syn på en sådan lovgivning.

Det er Dommerforeningens opfattelse, at spørgsmål om dommeres påklædning i retten ligesom andre spørgsmål om dommeretik burde overlades til dommerselvregulering, således som det anbefales i Europarådets rådgivende Dommerkomites Opinion No. 3 (Ethics and Liability of Judges para. 49, iii).

Dommerforeningens bestyrelse vedtog allerede i august 2007 enstemmigt følgende udtalelse om dommeres fremtræden i retten:

"En dommer skal ikke blot være uafhængig og upartisk, men også fremstå uafhængig og upartisk. En dommer skal dømme efter loven - og kun den - og bør ved sin adfærd og fremtræden sikre, at retten fremstår værdig, neutral og upartisk. Den måde, dommere fremtræder i retten, er af væsentlig betydning for domstolenes troværdighed og befolkningens tillid til domstolene. Dommere må ikke favorisere nogen eller dømme under hensyn til egen tro og mening. Dommere bør i enhver henseende fremstå neutralt og derved understøtte den nødvendige tillid til, at den dømmende magt udøves alene på grundlag af loven."

Dommerforeningen er således helt enig i, at dommere ved deres fremtræden i retten bør sikre, at retten fremstår uafhængig, værdig, neutral og upartisk. Dommerforeningen finder det imidlertid beklageligt, at der gribes til lovgivning herom. Der henvises i den forbindelse til vedlagte artikel fra maj i år af foreningens formand og næstformand.

Det er i denne artikel nævnt, at byretsdommerne på Dommerforeningens årsmøde i november 2007 ved en afstemning med stort flertal forkastede et forslag om, at byretsdommere fremover skulle bære kapper. På den baggrund kan Dommerforeningens bestyrelse ikke støtte et lovforslag herom eller gå ind i en frivillig ordning derom.

Hvis der ikke desto mindre indføres et lovforbud mod visse former for beklædning, anbefaler Dommerforeningens bestyrelse, at et sådant forbud ikke går i detaljer vedrørende påklædning, men begrænses til et krav om en fremtræden, der er i overensstemmelse med de generelle krav om uafhængighed, upartiskhed, værdighed og neutralitet.

Den debat, der har fundet sted, om hovedbeklædning, hårpragt og skægvækst, har ikke noget at gøre med, hvordan virkeligheden ser ud i danske retssale.

Dommerforeningens bestyrelse ville, hvis vi inden regeringens beslutning var blevet spurgt om vores mening om et forslag med en udtrykkelig stillingtagen til, om en dommer kan bære tørklæde, turban eller lignende hovedbeklædning af religiøse eller kulturelle grunde, have udtalt, at vi ville anse en sådan lovgivning for beklagelig og samtidig - hvis der virkelig blev lovgivet - have anbefalet, at en lovgivning om dommeres fremtræden i retten ikke gik i detaljer vedrørende påklædning, men holdt sig til de generelle krav om uafhængighed, upartiskhed, værdighed og neutralitet.

Debatten viser, at der ikke er grænser for, hvilke spørgsmål der kan stilles til tilladeligheden af denne eller hin nærmere beskrevne fremtræden. Hvis der derfor skal lovgives, bør denne lovgivning udformes i generelle vendinger, som reflekterer de nævnte fundamentale værdier, og overlader detaljer og eksempler til et lovforslags bemærkninger og dommernes optræden til hver en tid i overensstemmelse med de nævnte krav til upartiskhed og neutralitet.

Hvis der uanset det foran anførte ved lov gives påbud om, at dommere skal bære kapper i retten, mener Dommerforeningens bestyrelse, at et sådant påbud bør begrænses til at angå hovedforhandlinger i visse straffesager.

Der er ikke noget behov for lovgivning om, at dommerne i Højesteret og landsretterne skal bære kapper - det gør de allerede.

Dommerforeningen kan som nævnt ikke støtte et lovkrav om, at dommere skal bære kapper. Indføres der ikke desto mindre et sådant lovkrav, bør det efter Dommerforeningens opfattelse gives et præcist og afgrænset anvendelsesområde, således at det i øvrigt overlades til dommerne selv, om der i videre omfang bør bæres kappe. Byretsdommere foretager mange forskellige retshandlinger, og en lovgivning, som foreskriver anvendelse af kappe, bør begrænses til hovedforhandling i nævninge- og domsmandssager.

En eventuel lovgivning om dommeres påklædning i retten bør udtrykkeligt fastslå, at tilsidesættelse af krav hertil er uden betydning for gyldighed og virkning af foretagne retshandlinger.

For at undgå diskussion og tvist om konsekvensen af en eventuel fravigelse af lovfastsatte påklædningskrav bør det i tilknytning til sådanne udtrykkeligt angives, at deres tilsidesættelse er uden betydning for gyldighed og virkning af de foretagne retshandlinger.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart