Eksterne udvalg

Afgangsalder

Børge Dahl, Mikael Sjöberg, Bent Carlsen, Bjarne Christensen, Elisabet Michelsen og Henrik Linde er medlemmer af et udvalg under Justitsministeriet om pligtig afgangsalder for dommere mv.

Bibeskæftigelse

Børge Dahl er formand for og Bent Carlsen, Bjarne Christensen, Henrik Linde og Mikael Sjöberg er medlemmer af Bibeskæftigelsesnævnet.

Børnebortførelser

Kirsten Schmidt er kontaktdommer vedrørende Haagerkonventionen om de civilretlige virkninger af børnebortførelser.

Civile spørgsmål i EU

Ole Græsbøll Olesen er medlem af Justitsministeriets specialudvalg vedrørende civile spørgsmål i EU.

Competition Law Judges

Michael Elmer er næstformand i The Association of European Competition Law Judges.

DJØF, Offentlige Chefer

Mikael Sjöberg er næstformand i Foreningen af Offentlige Chefer i DJØF og er i forbindelse hermed medlem af forskellige udvalg i DJØF.

Dommerudnævnelsesrådet

Poul Søgaard er formand for, Marie S. Mikkelsen er næstformand for og Laila Nitschke er medlem af Dommerudnævnelsesrådet.

Domstolshistorisk Selskab

Bjarne Pedersen er formand for og Søren Axelsen, Hanne Fog-Petersen, Peter Garde og Claus Larsen er medlemmer af bestyrelsen for Domstolshistorisk Selskab.

Domstolsstyrelsens bestyrelse

Jens Peter Christensen er formand for, Susanne Skotte Wied er næstformand for og Finn Morten Andersen, Dorte Jensen og Susanne Beier Lorenzen er medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

Europæiske dommere

Lene Pagter Kristensen er medlem af Europarådets rådgivende komite af europæiske dommere (CCJE, Consultative Council of European Judges).

Forskningspolitisk udvalg

Lis Frost er medlem af Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg.

International Strafferet og EU-ret

Lis Frost er Dommerforeningens kontaktperson til Dansk Forening for International Strafferet og EU-ret.

Klageretten

Lene Pagter Kristensen er formand for og Mogens Kroman samt Katrine B. B. Eriksen er medlemmer af Den særlige Klageret. Jytte Scharling og Thomas Rørdam fungerer som suppleanter for formanden. Dorte Jensen og Henrik Estrup fungerer som suppleanter for Mogens Kroman. Marianne Madsen og Peter Damm fungerer som suppleanter for Katrine B. B. Eriksen.

Konkursrådet

Torben Kuld Hansen er medlem af Konkursrådet.

Kriminalpræventive Råd

Elisabet Michelsen er medlem af Det Kriminalpræventive Råds repræsentantskab.

Lov og Ret

Mikael Sjöberg og Elisabet Michelsen deltager i Advokatsamfundets Center for Lov og Ret.

Lægdommere

Bjarne Christensen og Ingrid Thorsboe deltager i en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet om udvælgelse af lægdommere.

Politimæssigt og retligt samarbejde

Mikael Sjöberg er medlem af Justitsministeriets specialudvalg for politimæssigt og retligt samarbejde.

Procesbevillingsnævnet

I Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser er Poul Dahl Jensen formand med Henrik Waaben som suppleant og Inge Neergaard Jessen og Martin Koch Clausen er medlemmer med Dorte Jensen og Marianne Lund som suppleanter.

I Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces er Lone Kerrn-Jespersen formand, Kirsten Mathiesen er medlem, og Eva Staal og Knud Erik Schmidt er suppleanter.

Retsplejerådet

Bjarne Christensen er formand for og Michael Kistrup, Henrik Linde og Ole Græsbøll Olesen er medlemmer af Retsplejerådet.

Retsvirkningslovsudvalget

Anne Louise Bormann er formand for og Mogens Petersen er medlem af Retsvirkningslovsudvalget, der er nedsat af Justitsministeriet.

SEND-bestyrelsen

Linda Lauritsen er medlem af SEND-bestyrelsen.

Skiftesagsudvalg

Bent Carlsen er formand for og Lene Sigvardt er medlem af udvalget.

Straffelovrådet

Bent Carlsen er formand for og Poul Dahl Jensen er medlem af Straffelovrådet.

Strafferetsplejeudvalget

Anne Louise Bormann er formand for og Ole Høyer er medlem af Strafferetsplejeudvalget.

Sølovsudvalget

Mette Christensen er formand for Sølovsudvalget.

Tvangsfuldbyrdelse

Poul Holm er formand for og Marianne Lund Larsen er medlem af en arbejdsgruppe under Retsplejerådet om tvangsfuldbyrdelse.

Voldgiftsinstituttet

Søren Axelsen er medlem af bestyrelsen for Det Danske Voldgiftsinstitut.