dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

høring over EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner m.v.

Dato: 24. marts 2017

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Justitsministeriet har ved mail af 15. marts 2017 (sagsnr. 2017-7912-0118) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner m.v.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg