dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Ændring af konkurrenceloven

Dato: 28. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ved mail af 23. juni 2017 (sagsnr. 17/06923-3) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag om ændring konkurrenceloven.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg